Jump to Navigation

Пiдбiрка лiтератури для першокурсника

Шановні першокурсники!

Пропонуємо низку документів з фонду читальних залів навчальної технічної літератури, які будуть необхідними вам під час навчання на першому курсі.

Сподіваємося, що запропонована інформація допоможе в навчанні. Чекаємо на вас!

 Наша адреса: вул. Митрополита Андрея, 3, Студентська бібліотека, відділ читальних залів навчальної технічної літератури.

Короткий зміст :

Філологія

 

 

Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб.-практикум / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 2-ге вид., доповн., виправл. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 265, [3] с. – Бібліогр.: с. 262–264 (60 назв).

Увагу зосереджено на актуальних проблемах мовних норм і культури професійно-ділового мовлення. До кожної теми є низка практичних завдань. 

 

 

Микитюк О. Р. Сучасна українська мова: самобутність, система, норма : навч. посіб. / О. Р. Микитюк ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. – 440 с.

У посібнику сучасну українську мову описано в трьох площинах: самобутність, система, норма. Самобутність засвідчена давніми писемними пам’ятками, що виразно ілюструють українські мовні риси, система - це навзаєм зумовлена та пов’язана в одне ціле вертикаль мовних розділів, мовна норма - це шлях до впровадження культури мовлення. 

 

 

 

Антонюк Г. Д. Латинська мова : навч. посіб. для студ. баз. напряму 6.03.05 "Філологія" / Г. Д. Антонюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2006. – 172 с.

Викладено основи фонетики, морфології, елементи синтаксису і словотвору латинської мови. Наявні таблиці, адаптовані тексти і вправи, в кінці українсько-латинський та латинсько-український словник.

 

 

 

Getting on in English (intermediate) = Спілкуємося англійською мовою (середній рівень) : підруч. для студентів ВНЗ / І. Байбакова, Л. Балацька, О. Барабаш [та ін.] ; [за ред. І. Байбакової, О. Гасько, М. Федоришина]. – 4-те вид., доповн. і розшир. – Львів : Растр-7, 2011. – 276 с. : іл.

Посібник складається з шести частин "Професія інженера", "Лабораторія", "Українські імена в світовій науці", "Науково-дослідна робота студентів", "На науковій конференції", "Професійна етика". 

 

 

 

Комунікативна німецька мова : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., учнів старш. кл. загальноосвіт. шк. та гімназій / Держ. ун-т "Львів. політехніка", Західносаксон. вища шк., Спеціаліз. вища шк. ; за ред. В. Задорожного, Т. Зайферта, Ф. Шпітцнера, М. Весни. – Львів : СП "БаК", 1998. – 164 с.

Посібник складається з шести частин: "Моя сім’я", "Навчальний день студента", "Навчання в університеті", "Україна", "Німеччина", "Подорож". 

 

 

 

Скорина Л. П. Латинська мова для юристів : підруч. для вищ. навч. закл. / Л. П. Скорина, Л. П. Чуракова. – 2-е вид., виправл. і доповн. – К. : Атіка, 2010. – 415 с.

Навчальний матеріал пропорційно розміщений у 19 заняттях. Граматичні положення ілюструються лексичним матеріалом юридичного профілю.

До кожного занятгя подаються юридичні фразеологізми і терміни римського цивільного права. Хрестоматія містить оригінальні тексти античних авторів (Катона, Варрона, Цицерона), уривки із «Законів дванадцяти таблиць», «Інституцій». «Дигест», а також латиномовних пам'яток з історії України (листи Богдана Хмельницького, конституція Пилипа Орлика).

Для студентів юридичних факультетів, а також для викладачів і спеціалістів з історії римського цивільного права та правознавців. 

 

 

Матковська О. Й. Тематична лексика: добірка слів і завдання : навч. посіб. / О. Й. Матковська ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 326, [2] с. – Бібліогр.: с. 324–325 (22 назви).

Структурований словник-мінімум та комплекс вправ і завдань для опрацювання лексики. Вправи для активізації вивченого та тренування пошуку ситуативних відповідників, еквівалентних висловлювань та природних для цільової мови словосполук, завдання для мовлення та письмових творчих робіт. 

 

 

 

Українсько-англійський словник термінів просторового та регіонального планування / Ю. І. Криворучко, Г. П. Петришин, О. Ю. Криворучко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 124 с.

Подано основні терміни в галузі містобудування та просторового планування.
Словник призначений для комунікації фахівців сфери містобудування, викладачів та студентів технічних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. 

 

 

Українсько-англійсько-французько-іспанський фізичний словник / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад.: І. Р. Зачек, І. Є. Лопатинський, Н. В. Мукан, М. М. Волошин, І. Є. Мороз, М. І. Бабкіна, І. Ю. Цимбалістий]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 72 с.

Словник містить 780 термінів і охоплює термінологію всіх розділів загальної фізики.

Рекомендовано іноземним студентам, що вивчають курс фізики у вищих навчальних закладах.

 

 

Лабораторні роботи та методичні рекомендації з філології

Безпека життедіяльності людини

 

 

Безпека життєдіяльності : навч. посіб. для студ. усіх напрямів і спец. I–IV рівнів акредитації / С. М. Мохняк, О. С. Дацько, О. І. Козій [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. – 261, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 258–261 (53 назви).

Принципи безпечного життя і діяльності людини. Основні параметри середовища проживання з аналізом небезпечних і шкідливих чинників, методи їх виявлення і усунення. Захист людини у небезпечних ситуаціях природного та техногенного походження. Соціальні небезпеки психологічного, інформаційного чи кримінального характеру. 

 

 

 

Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2011. – 342 с. – Бібліогр.: с. 338–342 (93 назви).

Проаналізовано категорії безпеки з позицій ризикоорієнтованого підходу. Розглянуто систему "Людина-життя-середовище" в перерізі різних сфер життєдіяльності.

 

 

 

Лабораторні роботи та методичні рекомендації з БЖД

Математичні науки

 

Веселовська О. В. Вища математика: елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії, диференціальне числення функції однієї змінної : навч. посіб. [для студентів архітектур. спец.] / О. В. Веселовська, М. І. Вовк, Л. В. Гошко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. Політехніки, 2011. – 184 с. : іл.

Посібник містить основні поняття та методи диференціального числення, лінійної алгебри та аналітичної геометрії. Усі поняття, методи та висновки проілюстровано прикладами та рисунками.
Для студентів архітектурних спеціальностей.

 

 

Грисенко М. В. Математика для економістів. Методи й моделі, приклади й задачі : навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / М. В. Грисенко. – К. : Либідь, 2007. – 720 с. : іл.

Системно викладено базові математичні поняття, твердження, методи й моделі, шо використовуються в економіці. Матеріал охоплює такі розділи математики: методи й моделі лінійної алгебри, аналітичної геометрії, математичного аналізу, диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних, інтегрального числення та елементи теорії диференціальних рівнянь. Застосування відповідних теоретичних методів і моделей ілюструється добірками економічних задач із розв'язаннями до кожного розділу. Наприкінці вмішено завдання для самостійної роботи студентів з опанування курсу вишої математики для економістів. 

 

 

 

Соколенко О. І. Вища математика : підруч. для студ. природн. спец. вузів / О. І. Соколенко. – К. : Вид. центр "Академія", 2002. – 432 с. : іл. – (Альма-матер).

Наведено приклади і задачі з елементами математичного аналізу та теорії ймовірностей, математичної статистики. 

 

 

 

Лінійна алгебра та аналітична геометрія : навч. підруч. для студ. баз. напрямків інж.-техн. спец. / Ю. К. Рудавський, П. П. Костробій, Х. П. Луник, Д. В. Уханська. – Львів : Бескид Біт, 2002. – 262 с.

Підручник містить відомості про матриці та визначники, системи лінійних рівнянь, елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії на площині та в просторі. 

 

 

 

 

Збірник задач з математичного аналізу : навч. посіб. для студ. інж.-техн. спец. Ч. 1 / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад.: Ю. К. Рудавський, М. А. Сухорольський, Д. М. Білонога [та ін.]]. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. – 352 с. – Бібліогр.: с. 351 (14 назв).

Перша частина посібника містить задачі з диференціального числення, інтегрального числення, числових та функціональних рядів. Наявний довідковий теоретичний матеріал до кожного розділу та приклади розв’язування задач.

 

 

 

Математичний аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 1 / Ю. К. Рудавський, П. П. Костробій, Л. Л. Лібацький, А. З. Мохонько ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2003. – 404 с. – Бібліогр.: с. 393 (11 назв).

У посібнику є вправи і задачі для закріплення теоретичного матеріалу на практичних заняттях. 

 

 

 

Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії : для студ. баз. напрямків інж.-техн. спец. / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; за ред. Ю. К. Рудавського. – Львів : Бескид- Біт, 2002. – 256 с.

Збірник містить задачі з лінійної алгебри та аналітичної геометрії з розділів: матриці та визначники, система лінійних рівнянь, елементи векторної алгебри, аналітична геометрія на площині та в просторі, елементи теорії лінійних просторів. Кожен розділ містить теоретичний матеріал та приклади розв’язування задач. 

 

 

 

Практикум та задачі з математичного аналізу : навч. посіб. для студ. інж.-техн. спец. вищ. навч. закл. / М. А. Сухорольський, П. І. Каленюк, В. О. Коломієць, Л. В. Гошко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Київ : Освіта України, 2012. – 421 с. – Бібліогр.: с. 420 (13 назв).

Основні поняття і твердження з диференціального та інтегрального числення функцій однієї і декількох змінних, теорії рядів і теорії поля. Розв’язання типових та практичних задач. Розділи посібника містять задачі для самостійного розв'язування.

 

 

 

Елементи теорії функцій комплексної змінної. Перетворення Фур'є і Лапласа. Збірник задач і вправ : підручник / П. П. Костробій, Д. В. Уханська, Т. М. Сало [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 200 с. : іл. – Бібліогр.: с. 195–196 (27 назв).

Вивчення понять теорії функцій комплексної змінної, дослідження їх аналітичних властивостей, інтегрування функцій комплексного аргументу та розвиненню таких функцій у ряди. Розглянуто основні поняття та типові задачі, пов'язані із застосуванням перетворень Фур'є і Лапласа. До типових задач і вправ є повні розв'язки, а для завдань для самостійного опрацювання – відповіді.

 

 

 

Збірник задач з теорії ймовірностей : навч. посіб. / П. І. Каленюк, П. П. Костробій, Ю. К. Рудавський [та ін.] ; за ред. П. І. Каленюка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 248 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 195–196 (19 назв).

У збірнику викладено короткі теоретичні відомості, необхідні для розв’язування типових задач з теорії ймовірностей. Для основних типів задач є детальні розв’язки. Кожний параграф збірника закінчується завданнями для самостійного виконання.

 

 

Лабораторні роботи та методичні рекомендації з математичних наук

Фізичні науки

 

Понеділок Г. В. Курс загальної фізики. Електрика & магнетизм : навч. посіб. / Г. В. Понеділок, А. Б. Данилов ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. – 516 с. : іл. – Бібліогр.: с. 499–500 (26 назв).

У посібнику викладено основи електромагнетизму, що становить органічну частину курсу загальної фізики і відповідає програмі інженерно-технічних та фізико-технічних спеціальностей. Значну увагу зосереджено на розв’язанні задач. У додатках вміщено довідковий матеріал з математики та фізики. 

 

 

 

Фізика : підруч. для студ. інж.-техн. спец. вищ. навч. закл. / І. Є. Лопатинський, І. Р. Зачек, Г. А. Ільчук, Б. М. Романишин. – Львів : Афіша, 2009. – 385 с. : іл. – Бібліогр.: с. 385 (20 назв).

У десяти розділах описано фізичні основи механіки, молекулярної фізики та термодинаміки, електростатики, постійного струму, електромагнетизму, хвильової оптики, квантової природи випромінювання, фізики атомів і молекул, фізики атомного ядра і елементарних частинок, елементи фізики твердого тіла. 

 

 

 

Зачек І. Р. Фізика & будівництво. Збірник задач : навч. посіб. для студ. напрямів 6.060101 "Будівництво", 6.060103 "Гідротехніка (вод. ресурси)", 6.170203 "Пожеж. безпека" вищ. техн. навч. закл. / І. Р. Зачек, Г. А. Ільчук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. – 88 с. : іл. – Бібліогр.: с. 83 (4 назви).

Збірник містить необхідну кількість прикладів розв’язування задач з фізики.

 

 

Збірник задач з фізики : навч. посіб. [для студентів інж.-техн. спец. ВНЗ] / І. Є. Лопатинський, І. Р. Зачек, С. О. Юр'єв та ін. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка"; [авт. І. Є. Лопатинський, І. Р. Зачек та ін.]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 244 с. : іл. – Бібліогр.: с. 239 (8 назв).

Наведено задачі з курсу загальної фізики згідно з програмою для вищих технічних навчальних закладів. У кожному розділі задачі подано за зростанням складності. Ураховано вимоги нової термінології, зокрема в назвах фізичних одиниць, виправлено помічені неточності і помилки попереднього видання.
Для студентів вищих технічних навчальних закладів та інших профільних ВНЗ.

 

 

 

Лабораторний практикум з фізики : навч. посіб. для всіх форм навчання. Ч. 1 : Лабораторія механіки та молекулярної фізики / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [голов. наук. ред. І. Є. Лопатинський]. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2002. – 184 с. : іл.

20 інструкцій до виконання лабораторних робіт у лабораторії механіки і молекулярної фізики Національного університету "Львівська політехніка". Окремо виділена загальна теоретична частина.

 

 

 

Кузьо І. В. Теоретична механіка. Статика. Кінематика : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Кузьо. – Львів : Растр-7, 2010. – 324 с. : іл. – Бібліогр.: с. 319321 (35 назв).

Відповідає програмним нормам курсу теоретичної механіки для вищих технічних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Після кожної теми є приклади розв’язування задач.

 

 

 

 

Метрологія та вимірювальна техніка : підручник / Є. С. Поліщук, М. М. Дорожовець, В. О. Яцук [та ін.] ; за ред. Є. С. Поліщука ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 2-ге вид., доповн. та переробл. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 544 с. : іл. – Тит. арк. парал. англ. – Бібліогр.: с. 531–534 (45 назв).

Викладено основи метрології як науки про вимірювання, принципи побудови засобів вимірювальної техніки та їх раціонального використання для вимірювань електричних та неелектричних величин.

 

 

Лабораторні роботи та методичні рекомендації з фізичних наук

Геодезія

 

Геодезія. Ч. 1 : Топографія : навч. посіб. / А. Л. Островський, О. І. Мороз, З. Р. Тартачинська, І. Ф. Гарасимчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 440 с. : іл. – Бібліогр.: с. 437–438 (31 назва).

В підручнику розглянуто загальні відомості з топографії, системи координат та картографічних проекцій, сучасні дані про форму та розміри землі, описано найпростіші прилади та вимірювання на місцевості. 

 

 

 

Двуліт П. Д. Основи морської геодезії та навігації : конспект лекцій для студентів Ін-ту геодезії / П. Д. Двуліт, О. М. Денисов ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007. – 152 с. : іл. – Бібліогр.: с. 151 (18 назв).

У посібнику висвітлені такі питання: загальна характеристика Світового океану, методи і технічні засоби морської геодезії, морське топографічне знімання і складання морських топографічних карт.

 

 

Марченко О. М. Референцні системи в геодезії : навч. посіб. [для магістрів, які вивчають курс "Геодез. референц. системи" та фахівців у цій галузі] / О. М. Марченко, К. Р. Третяк, Н. П. Ярема ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 213, [3] с. : іл. - (Tempus). – Режим доступу: . – Бібліогр.: с. 208-213 (120 назв).

Наведено основні відомості про референцні системи. Описано реалізації земної та небесної систем координат. Розглянуто різні методи перетворення геодезичних координат, а також нормальних висот. Особливу увагу звернуто на реалізацію Європейської вертикальної референцної системи. Описано принципи побудови референцної висотної поверхні на основі методу скінченних елементів.
Для магістрів, які вивчають курс “Геодезичні референцні системи”, та фахівців у цій галузі.

 

 

Тревого І. С. Геодезичні прилади. Практикум : навч. посіб. / І. С. Тревого, Т. Г. Шевченко, О. І. Мороз ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 3-тє вид., переробл. та доповн. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 240 с. : іл. – Бібліогр.: с. 233–235 (31 назва).

Викладено основи досліджень геодезичних оптичних і електронних приладів. Подані дослідження відлікових пристроїв, рівнів та компенсаторів нахилу. Описано прийоми роботи з сучасними електронними тахеометрами та нівелірами.

 

 

Лабораторні роботи та методичні рекомендації з геодезії

Хімія

 

 

Ластухін Ю. О. Органічна хімія : підруч. для студ. хім.-технол. спец. вищ. техн. закл. освіти / Ю. О. Ластухін, С. А. Воронов. – Вид. 4-те, стер. – Львів : Центр Європи, 2009. – 868 с. – Бібліогр.: с. 837 (17 назв).

Викладено теоретичні основи природи хімічного зв'язку, будови та реакційної здатності інтермедіватів і молекул, впливу електронних ефектів на перебіг хімічних реакцій. Вказано галузі застосування окремих органічних сполук.

 

 

 

 

Романова Н. В. Загальна та неорганічна хімія : підручник / Н. В. Романова ; М-во освіти і науки України. – Київ : Перун, 2007. – 480 с. : іл. – Бібліогр.: с. 465 (25 назв).

Викладено теоретичні основи загальної та неорганічної хімії. Розглянуто властивості металів, закономірності комплексоутворення, систематику координаційних сполук, властивості та способи добування простих речовин і хімічних сполук. 

 

 

 

Яворський В. Т. Неорганічна хімія : підручник / В. Т. Яворський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 268 с. : іл. – Бібліогр.: с. 256–257 (29 назв).

Висвітлено загальні положення хімії та найважливіші характеристики хімічних властивостей елементів. Розглянуто природні ресурси елементів, способи одержання простих речовин, їх фізичні та хімічні властивості, практичне застосування важливих сполук та їх властивості.

Підручник розрахований на студентів хіміко-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів і може бути корисним для студентів нехімічних спеціальностей та інженерно-технічних фахівців-хіміків. 

 

 

Раєвський Ю. А. Фізична хімія : навч. посіб. для студентів баз. напряму "Хім. технологія". Ч. 1 / Ю. А. Раєвський, Ю. Я. Ван-Чин-Сян, В. М. Дібрівний ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. – 120 с. : іл. – Бібліогр.: с. 117 (13 назв).

Розглянуто теоретичні основи розділів хімічної термодинаміки, хімічної рівноваги, теорії розчинів, фазової рівноваги, електрохімії та хімічної кінетики.
Посібник призначений для організації самостійної роботи студентів, контролю засвоєння матеріалу та надбання вмінь і навичок виконання фізико-хімічних розрахунків.

 

 

Яворський В. Т. Основи теоретичної хімії : навч. посіб. для студентів хім.-технол. спец. ВНЗ / В. Т. Яворський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2004. – 256 с. : іл.

У підручнику викладено основні розділи теоретичної хімії.
Підручник призначений для студентів хіміко-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, може бути корисним для наукових та інженерно-технічних фахівців-хіміків.

 

 

Лабораторні роботи та методичні рекомендації з хімії

Матеріалознавство

 

Попович В. В. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство : підруч. для студ. техн. спец. вищ. навч. закл. / В. В. Попович, В. В. Попович ; М-во освіти і науки України. – Львів : Світ, 2006. – 624 с. : іл. – Бібліогр.: с. 598–611 (249 назв).

Про виробнцтво чорних і кольорових металів, їх будову. Властивості металів, сплавів і неметалевих конструкцій. Описано ливарне виробництво, обробку металів тиском, зварювальне виробництво, обробку різанням. 

 

 

 

Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство. Практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Інж. механіка" / В. В. Попович, А. І. Кондир, Е. І. Плешаков [та ін.]. – Львів : Світ, 2009. – 552 с. : іл. – Бібліогр.: с. 543–549.

Лабораторні, практичні та розрахункові роботи з металургії, матеріалознавства, ливарного виробництва, обробки металів тиском, зварювального виробництва та обробки металів різанням.

 

 

Лабораторні роботи та методичні рекомендації з матеріалознавства

Електротехніка

 

Маляр В. С. Теоретичні основи електротехніки. Електричні кола : навч. посіб. / В. С. Маляр ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 312 с. : іл. – Бібліогр.: с. 305–306 (19 назв).

Викладено основні поняття і закони електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами. Проілюстровано прикладами розв’язування задач, є контрольні та екзаменаційні питання. 

 

 

 

Збірник задач з теоретичних основ електротехніки : навч. посіб. для студ. електротехн. та електромех. спец. вищ. навч. закл. Ч. 1 / А. Ю. Воробкевич, В. С. Маляр, Р. А. Совин, О. І. Шегедин ; за ред. А. Ю. Воробкевича, О. І. Шегедина. – Київ : Магнолія плюс, 2004. – 224 с.

Задачі з фізичних основ електротехніки, аналізу лінійних електричних кіл постійного і змінного періодичного струму та трифазних кіл, які охоплюють матеріал навчальної програми першого семестру вивчення дисципліни "Теоретичні основи електротехніки". Є відповіді до всіх задач.

 

 

 

Олійник М. Й. Основи використання електричної енергії : навч. посіб. для студ. напряму 050701 "Електротехніка та електротехнології" : [ у 2 ч.]. Ч. 1 / М. Й. Олійник, В. Г. Турковський ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. – 168 с. : іл. – Бібліогр.: с. 166–167 (22 назви).

Перша частина навчального посібника містить теоретичний матеріал про виробництво та використання електричної енергії у промисловості. Розглянуто основні схеми електричних мереж.

 

 

 

Олійник М. Й. Основи використання електричної енергії : навч. посіб. для студ. напряму 050701 "Електротехніка та електротехнології" : [у 2 ч.]. Ч. 2 : Задачі, приклади розв'язування та завдання для контрольної роботи / М. Й. Олійник, В. Г. Турковський ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. – 88 с. – Бібліогр.: с. 86–87 (20 назв).

У другій частині посібника вміщені задачі та приклади їх розв'язування, а також завдання до контрольних робіт.

 

 

 

Сегеда М. С. Розподільні пристрої електричних станцій : навч. посіб. до викон. курс. роботи для студ. баз. вищ. освіти за напрямом 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" усіх форм навчання / М. С. Сегеда, О. С. Міняйло, О. Б. Дудурич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : ЗУКЦ, 2011. – 132 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 96 (14 назв).

Викладено основні положення, класифікацію та основні вимоги до конструкцій розподільних пристроїв що використовуються під час проєктування розподільних пристроїв електричних станцій.

 

Лабораторні роботи та методичні рекомендації з електротехніки

Інформатика. Радіоелектроніка

 

 

Бобало С. І. Лабораторний практикум з основ програмування : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 1 / С. І. Бобало, У. Б. Марікуца, О. Е. Маркелов ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. – 142 с. : іл. – Бібліогр.: с. 141 (13 назв).

Підручник містить інструкції до виконання лабораторних робіт з курсу програмування. 

 

 

 

Графічна система AutoCAD. Основи геометричних побудов, креслення та моделювання : навч.-метод. посіб. [для студ. інж.-техн. спец. вищ. навч. закл.] / І. С. Афтаназів, В. І. Топчій, І. Й. Врублевський, А. Л. Беспалов ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 301, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 297 (6 назв).

Наведено основи роботи в середовищі однієї з найпоширеніших у світовій інженерній практиці графічних систем AutoCAD.

Розроблено варіанти лабораторних робіт з прикладами їх виконання.

 

 

Демидов І. В. Основи теорії систем : навч. посіб. для студентів баз. напрямку 6.050903 "Телекомунікації" / І. В. Демидов ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т телекомунікацій, радіоелектрон. та електрон. техніки, Каф. телекомунікацій. – Львів : [б. в.], 2013. – 210, [1] c. : іл. – Бібліогр.: с. 206–210 (64 назви).

Основи теорії систем, а також принципи системного аналізу та проектування, зокрема в галузі технічних систем телекомунікаційного призначення. Висвітлені основні принципи та підходи системного проєктування.

 

 

 

Ковалюк Т. В. Основи програмування : підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямами "Комп'ютер. науки", "Комп'ютериз. системи, автоматика і упр.", "Комп'ютер. інженерія", "Приклад. математика" / Т. В. Ковалюк. – Київ : Вид. група ВНV, 2005. – 384 с. : іл. – (Серія "Інформатика").

Повний підручник з класичних методів програмування. Розглядаються основні поняття алгоритмізації, а також техніка застосування у програмуванні базових алгоритмічних структур.

 

 

 

Коротєєва Т. О. Алгоритми і структури даних : навч. посіб. / Т. О. Коротєєва ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 280 с. : іл. – Бібліогр.: с. 276 (16 назв).

Розглянуто рівні організації структур даних та найпоширеніші моделі даних. Розділи супроводжуються контрольними запитаннями та задачами для індивідуального виконання.

Посібник рекомендовано для студентів ВНЗ та коледжів.

 

 

 

Мельник А. О. Архітектура комп'ютера : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. О. Мельник ; М-во освіти і науки України. – Луцьк, 2008. – 470 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розділів.

Охоплено комплекс питань з теорії, принципів, методів побудови та організації функціонування комп'ютерів. Розкриті алгоритми виконання операцій обробки даних та принципи побудови арифметико-логічного пристрою.

 

 

 

 

 

Різник О. Я. Основи комп'ютерної графіки : курс лекцій / О. Я. Різник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 220 с. : іл. – Бібліогр.: с. 213–214 (24 назви).

Викладено історію, технічні, математичні та алгоритмічні основи комп’ютерної графіки.

 

 

 

Лабораторні роботи та методичні рекомендації з інформатики та радіоелектроніки

Архітектура

 

Ідак Ю. В. Основи об'ємно-просторової композиції : навч. посіб. / Ю. В. Ідак, Т. М. Клименюк, О. Й. Лясковський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 212 с. : іл. – Бібліогр.: с. 207–209 (55 назв).

Розглянуто основи об’ємно-просторової композиції та розроблено завдання для закріплення теоретичного матеріалу, освоєння правил побудови зображень просторових форм, розвитку абстрактного мислення.

Видання розраховано на абітурієнтів та слухачів підготовчих курсів архітектурних спеціальностей. 

 

 

Черкес Б. С. Архітектура сучасності: остання третина ХХ початок ХХІ століть : навч. посіб. [для студ. баз. напряму 8.120101 "Архіт. будівель і споруд", 8.120102 "Містобудування", 8.120103 "Дизайн архітектур. середовища"] / Б. С. Черкес, С. М. Лінда ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – 384 с. : іл. – Бібліогр.: с. 349–351 (47 назв).

Світовий архітектурний процес останньої третини ХХ- початку ХХІ ст. Проаналізовано стилі та напрямки, які формували концептуальний ландшафт архітектурного розвитку останніх десятиліть ХХ ст. та на початку третього тисячоліття. 

 

 

 

Обідняк М. М. Архітектурна композиція. Курс практичних занять та завдань : навч. посіб. / М. М. Обідняк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 152 с. : іл.

У посібнику розглянуто архітектурні особливості композиції площини з метою розвитку творчого мислення. Зосереджено увагу на архітектурних особливостях композиції об’єму в системі об’єм-простір.

 

 

 

Клименюк Т. М. Ілюстрований словник архітектурних термінів : [навч. посіб.] / Т. М. Клименюк, В. І. Проскуряков, Х. І. Ковальчук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – 180 с. : іл. – Бібліогр.: с. 168 (8 назв).

Словник містить 850 статей з архітектури і мистецтва. Тлумачення термінів і понять відображають історію й традицію в розвитку архітектури. 

 

 

 

Казаков Г. В. Сучасна світлова архітектура : підручник / Г. В. Казаков. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т архіт. – Львів : Вид-во "Растр-7", 2010. – 620 с. : іл. – Бібліогр.: с. 583–594 (224 назви).

У підручнику на основі фундаментальних наукових категорій та архітектурно - ієрархічних рівнів проаналізовано предмет наукового дослідження нового архітектурного напрямку — сучасної світлової архітектури. 

 

 

 

Лінда С. М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд : навч. посіб. для студ. баз. напряму 6.1201 "Архітектура" спец. 7.120101 та 8.120101 "Архіт. будівель і споруд" / С. М. Лінда ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. – 608 с. : іл. – Бібліогр.: с. 597–599 (63 назви).

Основні принципи формування архітектури громадських будівель і споруд; містобудівельні, функціональні та архітектурно-планувальні основи проектування громадських закладів.

 

 

 

Проектна графіка : навч. посіб. / Т. М. Клименюк, Н. А. Консулова, М. В. Бевз, Х. І. Ковальчук ; за ред. Т. М. Клименюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 220 с. : іл. – Бібліогр.: с. 216-218 (38 назв).

До навчального посібника з проектної графіки ввійшов матеріал, який охоплює три розділи навчальної програми: оформлення креслення, класичні архітектурні форми та архітектурна авторська графіка.
Завдання супроводжуються теоретичним матеріалом і методичними вказівками. 

 

Лабораторні роботи та методичні рекомендації з архітектури

Нарисна геометрія.Креслення

 

 

Курс нарисної геометрії, інженерного та архітектурно-будівельного креслення з основами комп'ютерної графіки : навч.-метод. посіб. / О. О. Бойко, Б. В. Панкевич, І. Г. Свідрак [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. – 360 с. : іл. – Бібліогр.: с. 349–350 (26 назв).

Розглянуто основні положення інженерної графіки з елементами нарисної геометрії, архітектурно-будівельного креслення та комп'ютерної графіки. Наведені приклади розв’язання задач.

 

 

 

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка : навч.-метод. посіб. для студентів немех. спец. всіх форм навчання / П. П. Волошкевич, О. О. Бойко, Б. В. Панкевич [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007. – 240 с. : іл. – Бібліогр.: с. 234–235 (19 назв).

Розглянуто основні положення інженерної графіки з елементами нарисної геометрії та комп’ютерної графіки. Наведено приклади розв’язання окремих задач та виконання графічних робіт. Посібник містить необхідний обсяг питань з інженерної та комп’ютерної графіки відповідно до вимог навчальних програм курсів.

 

Лабораторні роботи та методичні рекомендації з нарисної геометрії та креслення

Виставку підготував Відділ читальних залів навчальної літературиYou are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.