Jump to Navigation

Про бібліотеку

Бібліотека, як головний інформаційно-комунікативний центр Національного університету «Львівська політехніка» працює у напрямку модернізації структури управління бібліотечними ресурсами університету та удосконаленні бібліотечно-інформаційних послуг на основі використання інноваційних технологій.

 Одним із пріоритетних напрямків у сфері організації роботи бібліотеки є удосконалення системи управління бібліотекою та здійснення кадрової політики, організація підвищення фахового рівня працівників бібліотеки. Бібліотечний фонд нараховує близько 1.8 млн.примірників документів. Бібліотека передплачує 246 назв газет та журналів.
 
З метою збереження фонду рідкісних та цінних видань здійснюється вивчення складу фонду для відбору видань, що підлягають оцифруванню. Задля ефективного збереження фондів розпочато паспортизацію книгосховищ бібліотеки.
 
Розкриття документних ресурсів відбувається шляхом поповнення електронного каталогу, бази даних якого складають біля 195 тис. записів. Електронний каталог НТБ доповнюється також бібліографічними описами окремих статей періодичних видань та наукових вісників.
 
Постійно здійснюється формування фонду електронних документів: копій тих видань, що виходять друком у видавництві Львівської політехніки (наукові збірники, вісники, навчально-методичні видання), фонд наукової літератури поповнюється електронними виданнями на CD-дисках.
 
Активно проводиться робота з партнерами з вітчизняного книгообміну, щороку розсилається понад 1.440 прим. видань університету.
 
Бібліотечно-бібліографічне обслуговування, як один з провідних напрямів роботи бібліотеки спрямовується на забезпечення якісного і повного задоволення науково-інформаційних потреб викладачів, наукових працівників і студентів університету.
 
За єдиним обліком у бібліотеці 23.557 користувачів. Щорічно на всіх пунктах обслуговування надаються послуги близько 67.645 користувачам усіх категорій, у тому числі 14.900 довідок інформаційно-консультативної допомоги.
 
У 2006 році в бібліотеці впроваджено багатофункціональну автоматизовану систему УФД/Бібліотека. Обидва корпуси бібліотеки з’єднані з комп’ютерною мережею університету. Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів здійснюється у поєднанні традиційних і новітніх форм, зростає кількість наданих довідок у автоматичному режимі.
 
Для виконання стратегічних завдань бібліотеки з обслуговування щороку розширюються існуючі та створюються нові можливості доступу користувачам до джерел інформації. Кількість автоматизованих робочих місць82, у т.ч. 24 для користувачів, до мережі Інтернет мають доступ 59 комп’ютерів. Серед встановлених автоматизованих робочих місць: електронний каталог (АРМ для читачів та працівників НТБ); комплектування; книгозабезпеченість; систематизатор; каталогізатор; АРМ для роботи з віддаленими та локальними електронними виданнями (АРМ для читачів та працівників НТБ); наукова бібліографія; книговидача; штрихкодування літератури; адміністратор. У бібліотеці з 2008 року поетапно впроваджується обслуговування користувачів в автоматизованому режимі.
 
Бібліотека надає користувачам доступ до джерел інформації у електронному та гібридному читальних залах. Користувачам з ноутбуками в одному із корпусів бібліотеки надається доступ до мережі університету та Інтернет за допомогою технології WiFi.
 
У 2010 р. впроваджено інформаційну систему – Електронний архів наукових публікацій НТБ НУ «Львівська політехніка»(http://ena.lp.edu.ua), який містить понад 10 тис. повнотекстових документів, переважно публікацій співробітників університету.
 
Одним із пріоритетних напрямів роботи бібліотеки є створення джерел бібліографічної інформації, а також електронних ресурсів на їх основі. В електронному науковому архіві розміщено бібліографічні покажчики серії « Біобібліографія вчених Національного університету «Львівська політехніка » та  Друковані праці Національного університету “Львівська політехніка” за 1999-2007 роки.
 
Бібліотека здійснює інформаційну підтримку баз даних: «Історія Львівської політехніки», «Вчені та працівники Національного університету «Львівська політехніка». Розпочато створення баз даних «Проблеми вищої школи» та «Актуальні питання в соціально-економічній періодиці». Ведеться робота над електронною версією «Картотеки бібліотекознавчих матеріалів».

 
Науково-дослідна робота бібліотеки спрямована на удосконалення діяльності бібліотеки. Дослідження проводяться співробітниками різних структурних підрозділів, формально об’єднаними у наукову творчу групу. Для успішного виконання поставленого завдання налагоджена постійна співпраця з кафедрами Національного університету «Львівська політехніка». Наукові дослідження проводяться в межах робочого часу, а їх результати оприлюднююся у вигляді публікацій та виступів на конференціях.  
Для раціоналізації тематики наукові дослідження об’єднано у чотири глобальні проблеми: «Документальна пам’ять України. Книжкова культура Галичини: історія, джерельна база»; «Науково-бібілографічне опрацювання та розкриття фондів бібліотеки»; «Проблеми бібліотекознавства»; «Створення електронно-інформаційного середовища бібліотеки як наукової бази для інформаційного супроводу науково-дослідного та навчального процесів».
 
Пріоритетним напрямком роботи бібліотеки є науково-видавнича діяльність  
Соціокультурна діяльність бібліотеки здійснюється шляхом організації та проведення щорічних заходів: Науково-практичної конференції «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства» та міжвузівських семінарів«Особливості використання УФД/Бібліотека в роботі бібліотек вищих навчальних закладів», Днів інформації бібліотеки для працівників університету.
 
У напрямку розвитку партнерства і співробітництва бібліотека підтримує партнерські стосунки з провідними бібліотеками України та Європи. Спрямування діяльності університету на гуманітарне просвітництво навчально-виховного процесу бібліотека розвиває засобами культурно-просвітницької роботи. Значну увагу бібліотека приділяє організації, готуючи щорічно понад 130 заходів з використанням як традиційних та інноваційних методів.
 
На web-сайті бібліотеки розташовано віртуальні виставки, які популяризують фонди бібліотеки.


Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка» — одна з найбільших книгозбірень вищих навчальних закладів України. Бібліотека є структурним підрозділом університету і, виконуючи функції бібліотечно-бібліографічного, науково-інформаційного, навчально-допоміжного та культурно-просвітницького закладу, забезпечує навчальний процес, науково-педагогічну діяльність, науково-дослідну, виховну і культурно-просвітницьку роботу, з книгами, іншими носіями інформації, що складають фонд бібліотеки.


 You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.