Jump to Navigation

Науково-дослідна робота. 2010 рік

Науково-дослідна робота бібліотеки спрямована на удосконалення діяльності бібліотеки.

       Дослідження проводяться співробітниками різних структурних підрозділів, формально  об’єднаними у наукову творчу групу та відображаються у публікаціях працівників НТБ. Для успішного виконання поставленого завдання налагоджена постійна співпраця з кафедрами Національного університету «Львівська політехніка». Наукові дослідження проводяться в межах робочого часу.
Для раціоналізації тематики наукові дослідження об’єднано у чотири глобальні проблеми.
 

1. ДОКУМЕНТАЛЬНА ПАМ’ЯТЬ УКРАЇНИ. КНИЖКОВА КУЛЬТУРА ГАЛИЧИНИ: ІСТОРІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА.

 

У ході дослідження теми «Історіографія Львова: історико-бібліографічне дослідження» створено базу даних за темою дослідження, продовжено написання бібліографічного огляду видань. Передано до друку дві статті, опубліковано у матеріалах конференції "Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства" статтю «Бібліографія і історіографія Львова» (Шишка О. В.), розширений варіант якої стане складовою «Історіографії Львова».
Поряд з цим досліджено картографічний аспект представлення побутування Львова на історичних мапах. Опубліковано статтю «Картографія Львова: картографічні публікації».
У звітному році розширено хронологічні межі дослідження за темою
«Видавнича діяльність Львівської політехніки» (Самотий Р.С.). Здійснено пошукову роботу у ДАЛО, опрацьовано документальні матеріали партійного осередку політехніки.
Проводиться аналіз сучасного стану, тенденцій та перспектив університетського книговидання, зокрема  у Львівській політехніці.
У межах підтеми «Видавнича робота Пресового бюро студентів товариства «Основа» на Технічних фахових курсах (1943-1944)» (Самотий Р.С.) здійснювалася підготовка до друку  видань товариства «Основа», які були у свій час поширені машинописним способом.

 

2. НАУКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ  ОПРАЦЮВАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ФОНДІВ БІБЛІОТЕКИ

 

2.1. Бібліографічна реконструкція історичних колекцій та зібрань бібліотеки

У 2010 році продовжувалася розробка підтеми «Каталог книг із фондів бібліотеки Львівської політехніки за період 1934-1939 рр.». (Панас Н. ; керівник Бєлоус І.) До каталогу у БД УФД/Бібліотека  внесено понад 9 500 описів.  Проводилось редагування цих бібліографічних описів.

На сьогоднішній день VI частина каталогу довоєнного зарубіжного фонду НТБ сформована на 85%.
У ході дослідження «Ретроспективні дослідження колекції праць вчених-математиків Львівської політехніки (1844-1939)» (Бєлоус І.О.) проведено відбір видань за різними джерелами, у т.ч. каталогами бібліотек Львова, базами даних та електронними каталогами бібліотек Польщі. Здійснено бібліографічний опис 560 видань та внесено в комп’ютерну базу даних покажчика. У звітному році було підготовлено бібліографічний покажчик до друку.
Над дослідженням теми «Каталог видань з питань архітектурної забудови» у 2010 році працювала робоча група із 7 осіб.
Розпочалося наукове опрацювання попередньо відібраних видань, в процесі якого складено наукові описи на 162 примірники видань. Відбувається постійний моніторинг створених бібописів. На даному етапі картотека покажчика формується за інвентарними номерами описаних видань.

2.2. Біобібліографія вчених Національного університету «Львівська політехніка»

На основі нових надходжень до фондів бібліотеки постійно формується база даних наукових публікацій співробітників університету «Вчені і працівники Львівської політехніки», яка стає основою для формування щорічника «Друковані праці Національного університету «Львівська політехніка», що  включає бібліографічні описи монографій, довідників, підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів, а також аналітичні описи статей із журналів, збірників наукових праць, збірників матеріалів конференцій, семінарів, симпозіумів, інформаційні відомості про бібліографічні видання, опубліковані рецензії та науково-популярні статті.

Для створення щорічника налагоджена тісна співпраця бібліотеки з кафедрами університету: працівникам відділу бібліографії надаються та постійно уточнюються списки науковців кафедр та підрозділів університету, а також переліки їх публікацій у відповідності до річних звітів.
Видання серії «Біобібліографія вчених Львівської політехніки», розкриває науковий доробок видатних вчених, подає бібліографічні відомості і літературу про їх життя та діяльність.
У 2010 р. розпочато укладання персональних покажчиків, що представляють науковий доробок вчених Львівської політехніки Загороднього А., Пасічника В. Зроблено та відредаговано бібліографічні описи до меморіального видання, присвяченго 100-річчю С. Посацького.
Бібліографічний покажчик «Історія Львівської політехніки» - це консолідовані інформаційні ресурси, що узагальнюють численні друковані матеріали про заснування та побутування установи. У покажчику  бібліографічними засобами буде представлено історію навчального закладу, історіографічну і джерелознавчу інформацію.
Розроблено структуру покажчика, яка буде складатися з трьох розділів.
Перший розділ висвітлюватиме період історії Львівської політехніки з 1844 по1944 роки. Другий – з 1944 по 1991 роки. І третій – з 1991 року і по сьогоднішній день. У них за підрозділами розташовуються матеріали загального характеру за певний період, література з історії кафедр, інститутів, товариств і науково-дослідних закладів, відомості про навчально-виховну та наукову діяльність, про студентство, культурне та спортивне життя.
Продовжується перегляд бібліографічних джерел, з метою відбору тих, що містять інформацію про діяльність Львіської політехніки. Вагому частину покажчика складають статті із тижневика «Аудиторія», що тривалий час виходить друком у Львівській політехніці, як  своєрідний щоденник діяльності університету і відображає найважливіші події у житті навчального закладу.
Структура покажчика постійно вдосконалюється, створюються нові рубрики з урахуванням актуальності певної теми, ступеня наповненості матеріалом.

 

3. ПРОБЛЕМИ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА

 

3.1. Історія бібліотечної справи Галичини у ХVІІІ –ХХ ст.

Науково-дослідна робота з історії бібліотечної справи на західноукраїнських землях представлена темою «Наукові бібліотеки Львова: становлення, формування фондів і колекцій (кінець XVIII ст. – 30-ті р. XX ст.)» (Кунанець Н.), за якою видано друком монографію, у якій в хронологічній послідовності відтворюється процес становлення, розвитку та функціонування наукових бібліотек, що діяли з кінця ХVІІІ ст. – до 1939 року у Львові, як важливих  соціокультурних об’єктів. У виданні буде представлено особливості комплектування та опрацювання фондів, їх тематична спрямованість, проаналізовано склад колекцій та зібрань.

3.2. Соціологічні дослідження діяльності бібліотеки

З метою ефективного використання фонду документів бібліотеки у 2010 році було проведено соціологічне дослідження за темою «Вивчення використання фонду періодичних видань (журналів) в НТБ НУ «Львівська політехніка» (Керівник Бєлоус І.).  

    Було розроблено детальний план проведення дослідження з визначенням основних етапів та виконавців, який було затверджено  методичною радою (протокол № 1 від 19.02.2010 р.).
Роботу було проведено у три етапи:
    1. Вивчення спеціальної літератури, складання перспективного плану, розроблення методики й форм анкет, робочих і аналітичних таблиць.
    2. Збір відповідних статистичних даних і заповнення робочих таблиць, проміжне опрацювання отриманих даних.
    3. Аналітичне опрацювання та узагальнення одержаних даних, вироблення обґрунтованих рекомендацій для розширення використання користувачами  періодичних видань;  складання звіту про проведену роботу та обговорення його на методичній раді бібліотеки.
    Проведення такого дослідження дало змогу вивчити склад користувачів, проаналізувати тематику читацьких запитів та зробити порівняльну характеристику використання журналів, які передплачує бібліотека.
    Результати цього дослідження дали можливість переглянути та визначити терміни зберігання журналів, ураховуючи координацію комплектування бібліотек вищих навчальних закладів м. Львова, журналами та здійснити коректування передплати.
     З результатами дослідження були ознайомлені члени Вченої ради університету 02.11.2010 р. та підготовано виступ на науково-практичній конференції «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства» (Степанченко Г.Л.).

3.3. Збереження фондів бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»: стан та перспективи

Усі наявні в бібліотеці фонди, у тому числі масив видань, що складають історико-культурне надбання нашого народу, є важливими і цінними джерелами для інформаційного забезпечення користувачів, тому необхідна цілеспрямована поступальна робота із їх збереження. Науково-обгрунтовані рекомендації, отримані після проведення прикладних наукових досліджень за темою «Фонди бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»: формування та збереження», сприятимуть розробленню ефективних заходів із цільового збереження різних видів фондів з врахуванням фізичного стану матеріальної основи.

  У результаті дослідження та теоретичного обґрунтування паспортизації розроблено проекти трьох типів паспортів: реєстраційного, інформаційного та службового.
З метою ефективного збереження фондів у 2010 році розпочато паспортизацію книгосховищ бібліотеки.  Здійснено обстеження  і розроблено  «Технічний паспорт на книгосховище 011». 
У ході дослідження «Вивчення складу фонду з метою відбору особливо цінних видань для створення страхових цифрових копій» здійснювався суцільний перегляд масивів фондів, що містять рідкісні та цінні видання. Всього переглянуто понад   2 000 прим. Для фіксування результатів дослідження розроблено форми таблиць. До них занесено перелік інвентарних номерів видань, що потребують ремонту, реставрації, із  зазначенням яких саме складових їх матеріальної форми, а також тих що потребують першочергового оцифровування.

3.4. Бібліотекознавчі дослідження

У 2010 році розпочато комплексне інтердисциплінарне дослідження «Бібліотекознавчі засади зведення бібліотечних будівель як функціональних комплексів».  За звітній період в межах теми підготовано публікації та виступи на конференціях (Самотий Р.С.)

Розпочато перехідне комплексне дослідження теми «Тенденції розвитку потоку веб-публікацій українських бібліотекознавців з позиції інформетрії», в межах якого підготовано низку статей та виступів на наукових конференціях (Назаровець С.А.).

 

4. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННО-ІНФОРМАЦІЙНОГОСЕРЕДОВИЩА БІБЛІОТЕКИ ЯК НАУКОВОЇ БАЗИ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУПРОВОДУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ТА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСІВ

 

У ході «Впровадження автоматизованої системи УФД/Бібліотека» здійснюється постійний програмістський супровід усіх процесів роботи з автоматизованою системою УФД. Розкриття документних та інформаційних ресурсів відбувалося шляхом поповнення власних баз даних та представлення їх у локальній та глобальній інформаційних мережах. Розроблені та впроваджені технології залучення користувачів електронного каталогу НТБ до оцінки якості та редагування каталогу.
Запущено модуль книгозабезпеченості, що сприятиме постійному моніторингу інформаційного забезпечення дисциплін, що викладаються в університеті.
У звітному році продовжувався моніторинг інформативності інформаційних ресурсів, розширено склад творчої групи, що здійснюватиме дослідження у цьому напрямі.
Розробка теми Розробка архітектури та інформаційних технологій бібліотечного сервісу для користувачів Національного університету «Львівська політехніка» передбачає удосконалення системи довідково-інформаційного обслуговування. Створення джерел бібліографічної інформації,  а також формування на їх основі електронних ресурсів є одним із пріоритетних напрямів роботи бібліотеки. Розвиваються бази даних «Історія Львівської політехніки», «Вчені та працівники Національного університету «Львівська політехніка», «Картотека бібліотекознавчих матеріалів». У 2010 році розпочато  створення баз даних «Проблеми вищої школи» та «Актуальні питання в соціально-економічній періодиці».
Розроблено та оптимізовано схему документообігу між видавництвом Львівської політехніки  та бібліотекою, що забезпечило регулярність надходження електронних версій документів, опублікованих видавництвом, до бібліотеки. 
Розроблено нову структуру сайту бібліотеки для підвищення його інформативності та спрощення алгоритму користування ним.
Розробляється тема – Відкритий електронний архів наукових публікацій. Для побудови електронного наукового архіву у НТБ було обрано програмне забезпечення Dspace, оскільки це вільно поширюване програмне забезпечення (ПЗ) під ліцензією GNU, що використовується для формування та управління Відкритими Архівами.
У процесі дослідження цієї теми передбачається розгортання системи побудови електронних наукових архівів на базі Web-технологій та впровадження її у Науково-технічній бібліотеці. 
Адаптовано під реалії Львівської політехніки вільне програмне забезпечення для формування електронного архіву. До нього внесено 5500 повнотекстових документів, переважно публікацій співробітників університету. Здійснено аналіз інформаційних потоків під час опрацювання документів у електронному архіві, визначено критерії необхідності редагування вмісту електронного архіву та методи оптимального виконання процедур редагування.You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.