Jump to Navigation

Науково-дослідна робота. 2011 рік

Науково-дослідна робота бібліотеки спрямована на удосконалення діяльності бібліотеки.
Пріоритетними напрямами  наукової роботи у 2011 році  стали:

  • науково-бібліографічне опрацювання та розкриття фондів бібліотеки; 
  • вивчення історії розвитку університету і бібліотеки; 
  • науково-бібліографічні дослідження наукового доробку Національного університету «Львівська політехніка» та окремих постатей;
  • бібліографічне формування історичних колекцій та зібрань бібліотеки;
  • вивчення історії бібліотечної справи на західноукраїнських землях (ХVІ – поч. ХХ ст.);
  • створення електронно-інформаційного середовища бібліотеки.

       Дослідження проводяться співробітниками різних структурних підрозділів, формально  об’єднаними у наукову творчу групу та відображаються у публікаціях працівників НТБ. Для успішного виконання поставленого завдання налагоджена постійна співпраця з кафедрами Національного університету «Львівська політехніка». Наукові дослідження проводяться в межах робочого часу.
Для раціоналізації тематики наукові дослідження об’єднано у чотири глобальні проблеми.

 

1. ДОКУМЕНТАЛЬНА ПАМ’ЯТЬ УКРАЇНИ. КНИЖКОВА КУЛЬТУРА ГАЛИЧИНИ: ІСТОРІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА.


У ході дослідження теми «Історіографія Львова: історико-бібліографічне дослідження» створено базу даних за темою дослідження, продовжено написання бібліографічного огляду видань. Опубліковано статтю «Картографування Львова» у Віснику геодезії та картографії (Шишка О.В.), на конференції "Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства" представлено результати історико-бібліографічного дослідження (Шишка О. В.).
У звітному році за темою «Видавнича діяльність  Львівської політехніки» (Самотий Р.С.). здійснено пошукову роботу у фонді НТБ НУ «Львівська політехніка», переглянуто de visu і проаналізовано автолітографовані видання. Завершено підготовку статті з цієї проблеми.
Проводиться аналіз сучасного стану, тенденцій та перспектив університетського книговидання  у Львівській політехніці, підготовлено статтю і  виступ на конференції.
У межах підтеми «Видавнича робота Пресового бюро студентів товариства «Основа» на Технічних фахових курсах (1943-1944)» (Самотий Р.С.) здійснювалася підготовка до друку  видань товариства «Основа», які були у свій час поширені машинописним способом.

2. НАУКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ  ОПРАЦЮВАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ФОНДІВ БІБЛІОТЕКИ

2.1. Бібліографічна реконструкція історичних колекцій та зібрань бібліотеки
У 2011 році продовжувалася розробка підтеми «Каталог книг із фондів бібліотеки Львівської політехніки за період 1934-1939 рр.». (Карташева М.Н. ; керівник Бєлоус І.) До каталогу у БД УФД/Бібліотека  внесено понад 9 500 описів.  Проводилось редагування цих бібліографічних описів. На сьогоднішній день VI частина каталогу довоєнного зарубіжного фонду НТБ сформована на 100%.
У ході дослідження «Ретроспективні дослідження колекції праць вчених-математиків Львівської політехніки (1844-1939)» (Бєлоус І.О.) проведено відбір видань за різними джерелами, у т.ч. каталогами бібліотек Львова, базами даних та електронними каталогами бібліотек Польщі. Здійснено бібліографічний опис 560 видань та внесено в комп’ютерну базу даних покажчика. У звітному році було підготовлено ілюстративний матеріал (56 ілюстрацій). Бібліографічний покажчик прорецензовано директором Інституту фундаментальних та прикладних наук проф. Каленюком П.І., підготовлено до друку та передано до видавництва.
Продовжувалося дослідження з історії формування фонду бібліотеки, зокрема продовжувалося вивчення особових бібліотек та їх ролі у формуванні фонду бібліотеки, зокрема збірки всесвітньо відомого винахідника Яна Щепаніка (Бєлоус І.О.).
Завершено дослідження з історії створення довідково-бібліографічного апарату до фонду бібліотеки Львівської політехніки, зокрема друкованих каталогів на фонд 1844–1939 рр. (Бєлоус І.О.).
Над дослідженням теми «Каталог видань з питань архітектурної забудови» у 2010 році працювала робоча група із 7 осіб.
У процесі наукового опрацювання видань для покажчика сформовано бібліографічні описи 477 видань (656 карток), у т.ч. 83 альбомів IV – X  форматів, 15 рідкісних видань та 4 рукописів.
Підготовлено  статтю і виступ на конференцію (Карташева М.).

2.2. Біобібліографія вчених Національного університету «Львівська політехніка»

На основі нових надходжень до фондів бібліотеки постійно формується база даних наукових публікацій співробітників університету «Вчені і працівники Львівської політехніки», яка стає основою для формування щорічника «Друковані праці Національного університету «Львівська політехніка», що  включає бібліографічні описи монографій, довідників, підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів, а також аналітичні описи статей із журналів, збірників наукових праць, збірників матеріалів конференцій, семінарів, симпозіумів, інформаційні відомості про бібліографічні видання, опубліковані рецензії та науково-популярні статті.
Для створення щорічника налагоджена тісна співпраця бібліотеки з кафедрами університету: працівникам відділу бібліографії надаються та постійно уточнюються списки науковців кафедр та підрозділів університету, а також переліки їх публікацій у відповідності до річних звітів.
У звітному році бібліографічний покажчик, що  презентує досягнення вчених Львівської політехніки «Друковані праці Національного університету "Львівська політехніка" за 2010 рік» досяг  769 сторінок, тому традиційний «Додаток до "Друкованих праць Національного університету "Львівська політехніка" за 2009 рік"  надруковано окремим виданням.
Видання серії «Біобібліографія вчених Львівської політехніки», розкриває науковий доробок видатних вчених, подає бібліографічні відомості і літературу про їх життя та діяльність.
У 2011 р. укладено персональні покажчикі, що представляють науковий доробок вчених Львівської політехніки Загороднього А., Павлиша В., Пасічника В. Вийшло друком меморіальне видання, присвячене 100-річчю С. Посацького.
Бібліографічний покажчик «Історія Львівської політехніки» - це консолідовані інформаційні ресурси, що узагальнюють численні друковані матеріали про заснування та побутування установи. У покажчику  бібліографічними засобами буде представлено історію навчального закладу, історіографічну і джерелознавчу інформацію.
Розроблено структуру покажчика, яка буде складатися з трьох розділів.
Перший розділ висвітлюватиме період історії Львівської політехніки з 1844 по1944 роки. Другий – з 1944 по 1991 роки. І третій – з 1991 року і по сьогоднішній день. У них за підрозділами розташовуються матеріали загального характеру за певний період, література з історії кафедр, інститутів, товариств і науково-дослідних закладів, відомості про навчально-виховну та наукову діяльність, про студентство, культурне та спортивне життя.
Продовжується перегляд бібліографічних джерел, з метою відбору тих, що містять інформацію про діяльність Львіської політехніки. Вагому частину покажчика складають статті із тижневика «Аудиторія», що тривалий час виходить друком у Львівській політехніці, як  своєрідний щоденник діяльності університету і відображає найважливіші події у житті навчального закладу.
Структура покажчика постійно вдосконалюється, створюються нові рубрики з урахуванням актуальності певної теми, ступеня наповненості матеріалом.
Для поповнення бази даних покажчика «Історія Львівської політехніки впродовж року переглянуто 376 джерел, з яких складено бібліографічних описів на 6745 документів. Поряд з цим постійно тривала робота з редагування бібліографічних описів, що впродовж звітного періоду склало 7792 позицій. За весь період роботи над покажчиком описано 10925 документів та відредаговано  9645 бібліографічних описів.

3. ПРОБЛЕМИ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА

Дослідження, об’єднані у науковий напрям «Проблеми бібліотекознавства», передбачали проведення наукових  розвідок за декількома темами «Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка» та «Розвиток бібліотечної справи на західноукраїнських землях у ХVІІІ –ХХ ст.» та проблемами «Збереження фондів бібліотеки: стан та перспективи», «Створення електронно-інформаційного середовища бібліотеки як наукової бази для інформаційного супроводу науково-дослідного та навчального процесів».

3.1. Історія бібліотечної справи Галичини у ХVІІІ –ХХ ст.

У ході дослідження теми «Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка» вивчено питання щодо створення при книгозбірні  Львівської політехніки бібліотеки Міжнародної федерації технічної і професійної преси (Бєлоус І.О.),  за архівними матеріалами Львівського політехнічного інституту 1940-х років ХХ ст.  прослідковано сторінки історії його бібліотеки (Самотий Р.С., Бєлявська Г.К.).
У 2011 р. розпочалося дослідження історії культурно-просвітницької  роботи у Національному університеті «Львівська політехніка» (Найда Л.). За результатами, якого підготовано одну статтю.
Науково-дослідна робота з історії бібліотечної справи на західноукраїнських землях представлена темою «Наукові бібліотеки Львова: становлення, формування фондів і колекцій (кінець XVIII ст. – 30-ті р. XX ст.)» (Кунанець Н.), за якою видано друком монографію «Бібліотечна справа на західноукраїнських землях (XIII ст. – 1939 р.)», у якій в хронологічній послідовності відтворюється процес становлення, розвитку та функціонування наукових бібліотек. У виданні представлено особливості комплектування та опрацювання фондів, їх тематична спрямованість, проаналізовано склад колекцій та зібрань.

3.2. Соціологічні дослідження діяльності бібліотеки
З метою ефективного використання фонду документів бібліотеки у 2011 році розпочато соціологічне дослідження за темою «Вивчення якості формування та використання інформаційних ресурсів у відділі соціальної та економічної літератури» (Керівник – Самотий Р.С.)
Було розроблено детальний план проведення дослідження з визначенням основних етапів та виконавців, який було затверджено  методичною радою (протокол № 1 від 24.02.2011 р.). Розроблено методику дослідження, вивчено спеціальну літературу, складено перспективний план, форму анкети, робочі і аналітичні таблиці.
Проведення такого дослідження дасть змогу вивчити склад користувачів, проаналізувати тематику читацьких запитів та зробити порівняльну характеристику інформаційних ресурсів бібліотеки.
За результатами планується підготувати низку статей і доповідей на конференції.

3.3. Збереження фондів бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»: стан та перспективи
Усі наявні в бібліотеці фонди, у тому числі масив видань, що складають історико-культурне надбання нашого народу, є важливими і цінними джерелами для інформаційного забезпечення користувачів, тому необхідна цілеспрямована поступальна робота із їх збереження. Науково-обгрунтовані рекомендації, отримані після проведення прикладних наукових досліджень за темою «Фонди бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»: формування та збереження», сприятимуть розробленню ефективних заходів із цільового збереження різних видів фондів з врахуванням фізичного стану матеріальної основи.
  У результаті дослідження та теоретичного обґрунтування паспортизації розроблено проекти трьох типів паспортів: реєстраційного, інформаційного та службового.
З метою ефективного збереження фондів у 2010 році розпочато паспортизацію книгосховищ бібліотеки.  Здійснено обстеження  і розроблено  «Технічний паспорт на книгосховище 011». 
У ході дослідження «Вивчення складу фонду з метою відбору особливо цінних видань для створення страхових цифрових копій» здійснювався суцільний перегляд масивів фондів, що містять рідкісні та цінні видання. Всього переглянуто понад   2 000 прим. Для фіксування результатів дослідження розроблено форми таблиць. До них занесено перелік інвентарних номерів видань, що потребують ремонту, реставрації, із  зазначенням яких саме складових їх матеріальної форми, а також тих що потребують першочергового оцифровування.
Здійснювалися джерелознавчі студії з фонду цінних видань Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка» – журналу «Życie Technickie» (Самотий Р.).
Підготовано виступ на конференцію за матеріалами дослідження фонду стародрукованих видань  (Оробчук О.).


3.4. Бібліотекознавчі дослідження

У 2011 році продовжено проведення комплексного інтердисциплінарного дослідження «Бібліотекознавчі засади зведення бібліотечних будівель як функціональних комплексів».  За звітній період в межах теми підготовано публікації та виступи на конференціях (Самотий Р.С.)
Розпочато перехідне комплексне дослідження теми «Тенденції розвитку потоку веб-публікацій українських бібліотекознавців з позиції інформетрії», в межах якого підготовано шість статей та виступів на наукових конференціях (Назаровець С. А.).
У звітному році  проводився аналіз практичного досвіду різних технологічних напрямів бібліотечної діяльності з використанням системи УФД/Бібліотека, а саме: етапи створення електронного каталогу (Сребродольська Н.), редагування записів у електронному каталозі (Коваль З.), автоматизованої книговидачі (Яремчук Л.).  Систематизований  і опрацьований матеріал реалізовано у трьох  підготовлених статтях на конференції.

4. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА БІБЛІОТЕКИ ЯК НАУКОВОЇ БАЗИ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУПРОВОДУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ТА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСІВ

У ході «Впровадження автоматизованої системи УФД/Бібліотека» здійснюється постійний програмістський супровід усіх процесів роботи з автоматизованою системою УФД. Розкриття документних та інформаційних ресурсів відбувалося шляхом поповнення власних баз даних та представлення їх у локальній та глобальній інформаційних мережах. Розроблені та впроваджені технології залучення користувачів електронного каталогу НТБ до оцінки якості та редагування каталогу.
Працює модуль книгозабезпеченості, що сприятиме постійному моніторингу інформаційного забезпечення дисциплін, що викладаються в університеті. Окрім цього, у гібридному читальному залі налаштовано робоче місце для самостійної роботи працівників кафедри та роботи зі списком літератури до дисциплін. Працівники кафедр тепер мають змогу отримати показник книгозабезпечення, який зокрема  може бути  використано під час акредитації кафедри чи спеціальності.
Розроблений веб-модуль рекомендованої літератури до дисципліни  дозволив мінімізувати час підбору літератури завдяки автоматизації цього процесу. Впровадження модуля рекомендованої літератури дозволило розширити спектр надаваних бібліотекою послуг, швидше та якісніше задовольняти інформаційні потреби користувачів.
У звітному році продовжувався моніторинг інформативності інформаційних ресурсів, розширено склад творчої групи, що здійснюватиме дослідження у цьому напрямі.
Розробка теми Розробка архітектури та інформаційних технологій бібліотечного сервісу для користувачів Національного університету «Львівська політехніка» передбачає удосконалення системи довідково-інформаційного обслуговування. Створення джерел бібліографічної інформації,  а також формування на їх основі електронних ресурсів є одним із пріоритетних напрямів роботи бібліотеки. Розвиваються бази даних «Історія Львівської політехніки», «Вчені та працівники Національного університету «Львівська політехніка», «Картотека бібліотекознавчих матеріалів».
Розроблено та оптимізовано схему документообігу між видавництвом Львівської політехніки  та бібліотекою, що забезпечило регулярність надходження електронних версій документів, опублікованих видавництвом, до бібліотеки. 
Розроблено нову структуру сайту бібліотеки для підвищення його інформативності та спрощення алгоритму користування ним.
Електронний науковий архів. Для побудови електронного наукового архіву у НТБ було обрано програмне забезпечення Dspace, оскільки це вільно поширюване програмне забезпечення (ПЗ) під ліцензією GNU, що використовується для формування та управління Відкритими Архівами.
До нього внесено біля 10 000 повнотекстових документів - матеріали конференцій, публікації. Здійснено аналіз інформаційних потоків під час опрацювання документів у електронному архіві, визначено критерії необхідності редагування вмісту електронного архіву та методи оптимального виконання процедур редагування.
Створена редакторська група, що проводить редагування вмісту архіву.

Науково-видавнича діяльність бібліотеки

Науково-видавнича діяльність бібліотеки відображалася у підготовці та виданні бібліографії наукових праць вчених Львівської політехніки та в узагальненні та розкритті діяльності університету за весь період своєї історії. У звітному році вийшли друком  Друковані праці    Національного університету "Львівська політехніка" за  2010 р. з  додатком публікацій   за 2009 рік»; біобібліографічні покажчики:   Анатолій Григорович Загородній,  Богдан Степанович Посацький, Володимир Володимирович Пасічник, Володимир Андрійович Павлиш.
Підготовлено до друку  бібліографічний покажчик «Видатні вчені-математики Львівської політехніки (1844-1939)».
Бібліотека продовжувала працювати над укладанням бібліографічного покажчика «Історія Львівської політехніки», який планується видати у 2014 році.You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.