Jump to Navigation

Нові надходження (лютий 2012)

Комп’ютерні науки

Глинський Я. М. Комп'ютер у кожний дім. Самовчитель [Текст] / Я. М. Глинський. – Л. : СПД Глинський, 2008. – 256 с. : іл. – ISBN 978-966-2934-20-5 : 40,00 ; 60,00.

Комп'ютерне розпізнавання жестів: програмно-алгоритмічний підхід [Текст] : [монографія] / О. Годич, М. Давидов, Ю. Нікольський та ін. – Л. : ТОВ "Компанія "Манускрипт", 2011. – 310 с. : іл. – Бібліогр.: с. 287-304 (331 назва). – ISBN 987-966-2400-10-6 : 100,00.

Мелащенко А. О. Організація кваліфікованої інфраструктури відкритих ключів [Текст] : [монографія] / А. О. Мелащенко, О. Л. Перевозчикова ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. – К. : Наук. думка, 2010. – 391 с. : іл. – Бібліогр.: с. 378-385 (291 назва). – ISBN 978-966-001059-8 : 331,00.

Морозов А. А. Ситуационные центры. Информационные технологии будущего. Новая информационная технология [Текст] : [монография] / А. А. Морозов, В. А. Ященко ; Ин-т проблем мат. машин и систем Нац. акад. наук Украины. – Киев : СП "Интертехнодрук", 2008. – 332 с. : іл. – Библиогр. в конце глав. –  : 30,00.

Українська жестова мова: комп'ютерно-лінгвістичний аспект [Текст] : [монографія] / О. В. Годич, М. В. Давидов, Ю. В. Нікольський та ін. – Л. : ЛА "Піраміда", 2009. – 253 с. : іл. – Бібліогр.: с. 239-253 (271 назва). – ISBN 978-966-441-196-4 : 80,00.

Файнзильберг Л. С. Информационные технологии обработки сигналов сложной формы. Теория и практика [Текст] : [монография] / Л. С. Файнзильберг ; НАН Украины, М-во образования и науки Украины, Междунар. науч.-учеб. центр информ. технологий и систем. – Киев : Наук. думка, 2008. – 334 с. : ил. – Библиогр.: с. 308-329 (389 назв.). – ISBN 978-966-00-0805-2 : 127,00.

Архипов О. Є. Оцінювання ефективності системи охорони державної таємниці [Текст] : [монографія] / О. Є. Архипов, І. Т. Бородавко, В. П. Ворожко ; Нац. акад. служби безпеки України, Ін-т захисту інформації з обмеж. доступом. – К. : Наук.-вид. від. НА СБ України, 2007. – 63 с. : табл. – Бібліогр.: с. 60-62 (48 назв). –  : 15,00.

Кузнецов О. О. Захист інформації в інформаційних системах [Текст] : навч. посіб. / О. О. Кузнецов, С. П. Євсеєв, О. Г. Король ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 512 с. – Бібліогр.: с. 498-505 (96 назв). – ISBN 978-966-676-442-6 : 100,00.

Лабораторний практикум з навчальної дисципліни «Публікація баз даних в інтернеті» [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. П. Степанов, Є. В. Пономаренко, І. В. Купрейчик, О. В. Сукачова ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 320 с. : іл. – Бібліогр.: с. 270 (7 назв). – ISBN 978-966-676-450-1 : 50,00.

Ленков С. В. Методы и средства защиты информации [Текст] : [монография] : в 2 т. Т.1 : Несанкционированное получение информации / С. В. Ленков, Д. А. Перегудов, В. А. Хорошко ; [под ред. В. А. Хорошко]. – Киев : Арий, 2008. – 464 с. : іл. – Бібліогр.: с.461-464 (86 назв). – ISBN 978-966-498-22-4 : 70,00.

Ленков С. В. Методы и средства защиты информации [Текст] : [монография] : в 2 т. Т. 2 : Информационная безопасность / С. В. Ленков, Д. А. Перегудов, В. А. Хорошко ; [под ред. В. А. Хорошко]. – Киев : Арий, 2008. – 344 с. : іл. – Бібліогр.: с. 339-342 (86 назв). – ISBN 978-966-498-23-1 : 70,00.

Суспільно-політична і правова література

Антипенко В. Ф. Міжнародна кримінологія: досвід дослідження тероризму [Текст] : монографія / В. Ф. Антипенко. – О. : Фенікс, 2011. – 320 с. – Бібліогр. в кінці розділів. – Тит. арк. парал. укр., англ. – ISBN 978-966-438-404-6 : 40,00.

Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні [Текст] : зб. тез. доп. ІХ всеукр. наук.-метод. конф, 18-19 листоп. 2010 р., Київ. Ч.1 / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [уклад. В. П. Головенкін]. – К. : НТУУ "КПІ", 2010. – 292 с. –  : 60,00 ; 20,00.

Бритюк О. О. Археологи проти корупції. Протидія корупції в галузі охорони культурної спадщини [Текст] / О. О. Бритюк, Ю. В. Ращупкіна, В. В. Щербаченко ; Східноукр. центр громад. ініціатив, Луган. археол. спілка. – Луганськ : Вид-во "Янтар", 2007. – 132 с. : іл. – Бібліогр.: с. 124-126. – ISBN 978-966-678-250-5 : 35,00.

Вовканич С. П'яті президентські: захист людини і нації чи втрата українськості? [Текст] : [препр. наук. доп.] / С. Вовканич ; [Ін-т регіон. дослідж. НАН України]. – Л. : Сполом, 2009. – 80 с. –  : 25,00.

Гонтарева І. В. Управління проектами [Текст] : підручник / І. В. Гонтарева ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 444 с. : іл. – Бібліогр.: с. 426-432 (105 назв). – ISBN 978-966-676-454-9 : 70,00.

Державна політика протидії тероризму: пріоритети та шляхи реалізації [Текст] : зб. матеріалів "круглого столу" / [за ред. М. Г. Гуцало]. – К. : НІСД, 2011. – 120 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-554-129-5 : 40,00.

Зачепа А. М. Армія, релігія, держава - українські та світові реалії [Текст] : монографія / А. М. Зачепа ; Закарпат. держ. ун-т, Львів. навч.-наук. ін-т. – Л. : [б. в.], 2011. – 273 с. : іл. – Бібліогр.: с. 256-272 (283 назви). – ISBN 978-966-486-069-3 : 70,00.

Інформаційний посібник грантодавчих установ та організацій [Текст] : [для студ. вищ. навч. закл., асп., викл. та науковців] / Об'єдн. центр сприяння наук.-дослід. діяльн. молоді ; [уклад.: Л. О. Боцьора, Н. М. Литвин, С. О. Єзгор]. – Л. : [б. в.], 2011. – 108 с. : іл. – Текст: укр., рос., пол., англ., нім. –  : 70,00.

Кузьмін О. Є. Венчурний бізнес: теоретичні аспекти та практика [Текст] : навч. посіб.-практикум [для студ. екон. і техн. спец.] / О. Є. Кузьмін, І. В. Литвин ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 168 с. : іл. – Бібліогр.: с. 164-166 (27 назв). – ISBN 978-617-607-169-3 : 14,00.

Куйбіда В. С. Генеза територіальної організації України. Конституційно-правові аспекти [Текст] : [монографія] / В. С. Куйбіда, І. Я. Заяць. – Х. : Вид-во "Клуб Сімейного Дозвілля", 2010. – 480 с. : іл. + 1 карта (Сумської та Івано-Франківської областей). – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-14-0886-8 : 100,00.

Львівська область. Адміністративно-територіальний поділ. Місцеві громади та органи державної влади [Текст] : довідник / Львів. обл. держ. адмін. ; кер. проекту О. О. Ганущин. – Л. : [б. в.], 2007. – 168 с. –  : 40,00.

Львівщина державницька [Текст] : інформ. довід. з питань внутр. політики / Львів. обл. держ. адміністрація, Упр. з питань внутр. політики. – Л. : Каменяр, 2009. – 415 с. : іл. – ISBN 978-966-607-092-3 : 50,00.

Пеетерс В. Сталь у степу [Текст] : [про бельг. інвестиції в Україну наприкінці XIX-початку XX ст.] / В. Пеетерс. – К. : [б. в.], 2010. – 104 с. : іл. –  : 80,00.

Салига С. Я. Управління розвитком промислового наукоємного виробництва [Текст] : монографія / С. Я. Салига, П. А. Борисенко ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2010. – 184 с. : іл. – Бібліогр.: с. 147-160 (180 назв). – ISBN 978-966-414-068-0 : 40,00.

Терепищий С. О. Стандартизація вищої освіти (спроба філософського аналізу) [Текст] : [монографія] / С. О. Терепищий ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т філософ. освіти і науки, Каф. соц. філос. та філос. освіти. – К. : НПУ Вид-во НПУ, 2010. – 198 с. – Бібліогр.: с. 178-197 (250 назв). – ISBN 978-966-660-603-0 : 40,00.

Усков И. В. Бюджетная политика в условиях трансформации системы местных финансов в Украине [Текст] : монография / И. В. Усков. – Симферополь : ИТ "Ариал", 2012. – 452 с. : табл. – Библиогр.: с. 418-443 (406 назв.). – ISBN 978-617-648-017-4 : 70,00.

Чепига М. П. Плекаймо інтелектуальну еліту [Текст] : навч. посіб. / М. П. Чепига. – Л. : Тріада плюс, 2007. – 536 с. : іл. – (Український прорив в освітніх технологіях). – Бібліогр.: с. 488-533 (958 назв). – ISBN 978-966-486-001-4 : 100,00.

Прикладні науки, медицина, технології

Буллер М. Ф. Физико-химические свойства и технологии дымных порохов [Текст] : монография / М. Ф. Буллер ; Сум. гос. ун-т. – Сумы : Изд-во СГУ, 2011. – 233 с. : ил. – Библиогр. в конце разделов. – ISBN 978-966-657-361-5 : 40,00.

Гоков О. М. Комп'ютеризовані системи поліграфічного обладнання. Підсистеми управління обладнанням і технологічними процесами [Текст] : навч. посіб. / О. М. Гоков, Є. А. Жидко ; МОН України, Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 256 с. : іл. – Бібліогр.: с. 251-252 (28 назв). – ISBN 978-966-676-444-0 : 50,00.

Заславська К. А. Менеджмент підприємств малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. / К. А. Заславська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 200 с. – Бібліогр.: с. 184-186. – ISBN 978-966-676-457-0 : 40,00.

Згуровский М. З. Киевские политехники - пионеры авиации, космонавтики, ракетостроения [Текст] : учеб. пособие / М. З. Згуровский ; Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политехн. ин-т". – Киев : НТУУ "КПИ", 2009. – 142 с. : ил. – (Библиотека газеты "Зеркало недели"). – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-966-622-329-9 : 50,00.

Инженерия вакуумно-плазменных покрытий [Текст] : монография / Н. А. Азаренков, О. В. Соболь, А. Д. Погребняк, В. М. Береснев ; МОН Украины, Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – Харьков : Изд-во ХНУ, 2011. – 344 с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-966-623-607-1 : 50,00.

Крижанівський А. Історія електрифікації Львівщини [Текст] / А. Крижанівський ; ВАТ "Львівобленерго". – Л. : Галиц. вид. спілка, 2006. – 224 с. : іл. – Бібліогр.: с. 221-222 (23 назви). – Тит. арк. парал. укр., пол. – ISBN 966-7893-74-Х : 60,00.

Куделко В. Е. Сучасні підходи до вирішення проблеми збереження здоров'я нації [Текст] : препринт / В. Е. Куделко ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 68 с. : іл. – Бібліогр.: с. 63-66 (45 назв). – ISBN 978-966-676-453-2 : 25,00.

Стремядин В. В. Три слоя времени, Или парадокс Эббингауза [Текст] / В. В. Стремядин. – Киев : Новий друк, 2010. – 280 с. : ил. – ISBN 978-966-8527-83-8 : 100,00.

Історія

Боляновський А. В. Убивство польських учених у Львові в липні 1941 року: факти, міфи, розслідування [Текст] : монографія / А. В. Боляновський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. наук України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 188 с. : іл. – Бібліогр.: с. 159-173. – ISBN 978-617-607-074-0 : 60,00.

... Відданий Богові та Україні [Текст] : [про життя і діяльн. С.-М. Тимяка - невтом. подвижника укр. справи в Америці : спогади, док., фотогр.] / упоряд. Г. Фалик. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – 88 с. : іл. – ISBN 978-966-553-977-3 : 30,00.

Конончук І. М. Історія України від стародавніх часів до помаранчєвої революції [Текст] / І. М. Конончук. – Ніжин : ТОВ "Гідромакс", 2005. – 284 с. – Бібліогр.: с. 272-279. – ISBN 966-8276-18-3 : 20,00.

Культура, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія, журналістика, преса

Виджу тя на Кресті... Рукописний молитовник Михайла Левицького з Улюча (1836 р.) [Текст] / вступ і підгот. до друку В. Пилипович ; [пер. І. Романюк]. – Перемишль : [Перемис. від. ОУП], 2011. – 211 с. : іл. – ("Перемиська бібліотека" / Переміс. від. Об-ня українців у Польщі ; т. 20). – Текст укр., пол., нім. – ISBN 978-83-928327-3-7 : 70,00.

Владислав Володимирович Гончарук [Текст] / НАН України, Ін-т колоід. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. – К. : Академперіодика, 2011. – 164 с. : іл. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-179-3 : 60,00 ; 137,00.

Загородній Анатолій Григорович [Текст] : біобібліогр. покажч. : до 60-річчя від дня народж. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", НТБ ; [уклад.: О. Б. Ніколюк, О. В. Шишка ; редрада : О. В. Шишка (голова), І. О. Білоус, Н. Е. Кунанець, Р. С. Самотий]. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 122 с. : 6 арк. іл. – (Біобіліографія вчених Львівської політехніки ; (вип. 48)). – ISBN 978-617-607-135-8 : 15,00

Карпенко В. О. Преса і незалежність України. Практика медіа-політики 1988-1998 рр. [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за спец. "Журналістика" і "Видавнича справа та редагування"] / В. О. Карпенко. – К. : Вид-во Ін-ту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка : Нора-Друк, 2003. – 350 с. – Бібліогр.: с. 323-339 (309 назв). – : 14,00.

Карпенко В. О. Журналістика: основи професіональної комунікації [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за спец. "Журналістика"] / В. О. Карпенко ; М-во освіти і наукиУкраїни, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К. : Нора-прінт, 2002. – 348 с. – ISBN 966-78-37-37-8 : 13,00.

Ковальчук Г. Рукописні книги та стародруки [Текст] : [навч. посіб.] / Г. Ковальчук ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : [б. в.], 2011. – 100 с. : іл. – Бібліогр.: с. 99 (22 назви). – ISBN 978-966-02-5640-8 : 140,00.

Хома І. Я. Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / І. Я. Хома, А. О. Сова, Ж. В. Мина ; за ред. І. Я. Хоми. – Л. : [б. в.], 2011. – 246 с. – Бібліогр.: с. 236-244 (154 назви). – : 60,00.

Ярослав Михайлович Гумницький [Текст] : біобібліогр. покажч. : до 70-річчя від дня народж. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т хімії та хім. технологій ; [уклад.: В. М. Атаманюк]. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 120 с. : іл. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; вип. 47). – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-617-607-106-8 : 20,00.
Суспільні науки

Брюховецький В. С. Вступне тестування до "Києво-Могилянської академії" 1992-2009 рр. [Текст] / В. С. Брюховецький, О. В. Кирієнко. – К. : Вид. Дім "КМ Академія", 2010. – 240 с. : іл. – ISBN 978-966-518-553-6 : 35,00 ; 50,00.

Карий О. І. Стратегічне планування розвитку міста [Текст] : монографія / О. І. Карий. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Л. : ЗУКЦ, 2007. – 318 с. : іл. – Бібліогр.: с. 303-314 (199 назв). – ISBN 978-966-8445-63-7 : 70,00.

Конфліктологія [Текст] : навч. посіб. для вищ. військ. навч. закл. / О. О. Волинець, С. М. Волощук, М. П. Гетьманчук та ін. ; за ред. М. П. Гетьманчука, П. П. Ткачука ; М-во освіти і науки України, М-во оборони України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т гуманіт. та соц. наук, Львів. ін-т сухопут. військ ім. гетьмана П. Сагайдачного. – Л. : ЛІСВ, 2007. – 327 с. : табл. – Бібліогр.: с. 295-302 (154 назви). – ISBN 966-7596-83-4 : 75,00.

Копейка Ф. Європейська компанія як унікальна понаднаціональна форма ведення бізнесу в Європі: сучасний стан і майбутні перспективи (The European Company as a unique supranational form for doing business in Europe: status quo and future prospects) [Текст] / Ф. Копейка. – К. : Вид. Дім "КМ Академія", 2011. – 52 с. – ISBN 978-966-518-570-3 : 10,00.

Маркетингова інформація [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Шелюк, Є. В. Крикавський, І. О. Дейнега та ін. ; Рівнен. ін-т слов'янознавства Київ. славіст. ун-ту. – Рівне : Вид. Олег Зень, 2008. – 447 с. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-2096-58-3 : 70,00.

Молодь України: від освіти до праці [Текст] : [монографія] / С. Оксамитна, О. Виноградов, Л. Малиш, Т. Марценюк ; за ред. С. Оксамитної ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – К. : НаУКМА, 2010. – 204 с. : табл. – Бібліогр.: с. 195-196 (24 назви). – ISBN 978-966-2410-09-9 : 20,00.

Мукан Н. В. Неперервна педагогічна освіта вчителів загальноосвітніх шкіл: професійне становлення та розвиток (на матеріалах Великої Британії, Канади, США) [Текст] : монографія / Н. В. Мукан ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. – 284 с. : іл. – Бібліогр.: с. 238-266 (392 назви). – ISBN 978-966-553-921-6 : 40,00.

Первістки юнацьких досліджень [Текст] : зб. наук.- пошук. робіт учнів Львів. академ. гімназії / Львів. академ. гімназія при Нац. ун-ті "Львів. політехніка" ; [упоряд.: Л. Чумак, Н. Сиротинська ; редкол.: О. Задворняк [та ін.]. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. – 256 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-553-895-0 : 60,00.

Управління інноваційними процесами в межах екосистеми [Текст] : монографія / Н. І. Чухрай, Р. Патора, Г. М. Захарчин та ін. ; за наук. ред. Н. І. Чухрай ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Громад. вища шк. підприємництва та упр. (Лодзь, Польща). – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 216 с. : іл. – Бібліогр.: с. 204-212 (102 назви). – Тит. арк. парал. укр., пол. – ISBN 978-617-607-146-4 : 60,00.

Математика, природничі науки

Бровдій В. М. Закони екології [Текст] : навч. посіб. / В. М. Бровдій, О. О. Гаца ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Освіта України, 2007. – 384с. – Бібліогр.: с. 376-378 (57 назв). – ISBN 978-966-8847-37-0 : 60,00.

Дорожинський О. Л. Фотограмметрія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Л. Дорожинський, Р. Тукай ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. – 332 с. : іл. – Бібліогр.: с. 323-325 (77 назв). – ISBN 978-966-553-688-8 : 100,00.

Катренко А. В. Управління ІТ-проектами [Текст] : підручник. Кн.1 : Стандарти, моделі та методи управління проектами / А. В. Катренко ; М-во освіти і науки України. – Л. : Вид-во "Новий Світ-2000", 2011. – 550 с. : іл. – (Серія "Комп'ютинг"). – Бібліогр.: с. 545-549 (83 назви). – ISBN 978-966-418-148-5 : 100,00.

Кутнів М. В. Чисельні методи [Текст] : [навч. посіб.] / М. В. Кутнів. – Л. : Вид-во "Растр-7", 2010. – 288 с. – Бібліогр.: с. 285-286 (23 назви). – ISBN 978-966-2004-44-1 : 60,00.

Лашкарьовські читання – 2010 [Текст] : конф. молодих вчених з фізики напівпровідників, 5-7 жовт. 2010 р., Київ : зб. тез. : 50-річчю заснування ін-ту присвяч. / НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. – К. : ІФН НАН України, 2010. – 148 с. : іл. – Бібліогр. в кінці доповідей. – ISBN 978-966-02-5784-9 : 20,00.

Лень А. Є. Вадим Євгенович Лашкарьов: перший директор ІФН Л НАНУ [Текст] : [для науковців, студ. і асп. у галузі фізики, фізики напівпровідників і діелектриків] / А. Є. Лень. – К. : [б. в.], 2010. – 106 с. : іл. – Бібліогр.: с. 100-103. – ISBN 978-966-96691-7-9 : 10,00.

Топографія з основами геодезії [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. П. Божок, В. Д. Барановський, В. В. Білоус та ін. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2009. – 304 с. : іл.. – Бібліогр.: с. 300 (14 назв). – ISBN 978-966-439-154-9 : 46,00.

Материалы для нанофотоники: формирование и свойства наночастиц и наноструктур [Текст] : [монография] / А. Н. Грузинцев, Г. А. Емельченко, Ю. В. Ермолаева и др. ; НАН Украины, Ин-т сцинтиляцион. материалов НТК "Ин-т монокристаллов". – Харьков : ИСМА, 2010. – 400 с. : ил. – (Состояние и перспективы развития функциональных материалов для науки и техники). – Библиогр.: с. 394-397 (37 назв.). – ISBN 975-966-02-5860-0 : 70,00.

Розов А. К. Оптимальные правила остановки и их применение [Текст] / А. К. Розов. – [2-е изд., доп. и перераб.]. – СПб. : Политехника, 2011. – 232 с. : ил. – (Прикладная математика). – Библиогр.: с. 228-230 (54 назв.). – ISBN 978-5-7325-0999-1 : 40,00.

Ситник К. Вибрані праці [Текст] / К. Ситник ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. – К. : Наук. думка, 2011. – 456 с. – ISBN 978-966-00-1101-4 : 322,00.

Устянич Є. П. Золотий логарифм і його застосування. Еліпс і рівняння його довжини [Текст] / Є. П. Устянич. – Л. : Каменяр, 2011. – 76 с. : іл. – (Математичні новинки). – Бібліогр.: с. 73-74 (27 назв). – ISBN 978-966-607-177-7 : 20,00.

Прикладні науки, медицина, технології

Автоматика / Automatics - 2011 [Текст] : матеріали XVIII Міжнар. конф. з автомат. упр., 28-30 верес. 2011 р., Львів / НАН України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. Асоц. з автомат. керування, Ін-т кібернетики НАН України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.]. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 430 с. : іл. – Бібліогр. в кінці доповідей. – ISBN 978-617-607-119-8 : 100,00.

Долинский А. А. Распылительная сушка [Текст]. Т.1 : Теплофизические основы. Методы интенсификации и энергосбережения / А. А. Долинский, К. Д. Малецкая ; НАН Украины, Ин-т техн. теплофизики. – Киев : Академпериодика, 2011. – 376 с. : ил. – Библиогр.: с. 360-371 (250 назв.). – ISBN 978-966-360-175-5 : 60,00.

Каденюк Л. К. Миссия - Космос [Текст] / Л. К. Каденюк. – Киев : Вид-во "Довіра", 2011. – 382 с. : іл. – ISBN 978-966-507-281-2 : 90,00.

Козик В. В. Організація виробництва [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козик, А. С. Гавриляк ; М-во освіти і науки України. – Л. : Знання, 2011. – 223 с. : іл. – Бібліогр.: с. 221-222 (14 назв). – ISBN 978-966-346-840-2 : 60,00.

Кузьменко Б. В. Теплове самозаймання пиловугільних сумішей [Текст] : [монографія] / Б. В. Кузьменко, І. А. Мальчевський ; НАН України, Ін-т вугіл. енерготехнологій. – К. : Наук. думка, 2011. – 277 с. : іл. – (Проект "Наукова книга"). – Бібліогр.: с. 272-275 (59 назв). – ISBN 978-966-00-1078-9 : 146,00.

Обчислювальні проблеми електротехніки [Текст] : матеріали XII Міжнар. симп. CPEE'2011, 5-7 верес. 2011 р., Кострино, Закарп. обл., Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Варшав. технол. ун-т, Лодз. техн. ун-т, Ун-т Зах. Богемії. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 80 с. – Бібліогр. в кінці доповідей. – Тит. арк. парал. укр., англ. ; обкл., текст: англ. – ISBN 978-617-607-108-2 : 40,00.

Перспективы развития фундаментальных и прикладных исследований в области физики, химии и биологии воды [Текст] : [монография] / [В. В. Гончарук, О. В. Мамченко, Н. А. Клименко и др.] ; под ред. В. В. Гончарука ; НАН Украины Ин-т коллоид. химии и химии воды им. А. В. Думанского. – Киев : Наук. думка, 2011. – 408 с. : ил. – (Проект "Наукова книга"). – Библиогр.: с. 346-404. – Тит. л. парал. рус., англ. – ISBN 978-966-00-1129-8 : 290,00.

I Міжнародна конференція з автоматичного управління та інформаційних технологій ICACIT-2011 [Текст] = I Miedzynarodowa Konferencja Automatyka i Technologie Informacyjne=The first international conference on automatic control and information technology : тези доповідей, 15-17 груд. 2011 р., Львів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Каф. комп'ютериз. систем автоматики. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 52 c. : іл. – Бібліогр. в кінці доповідей. – Обкл., текст парал. укр., пол. – ISBN 978-617-607-177-8 : 30,00.

Погребенник В. Д. Оперативне вимірювання інтегральних параметрів водного середовища та донних відкладів [Текст] : [монографія] / В. Д. Погребенник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Сполом, 2011. – 280 с. : іл. – Бібліогр.: с. 239-259 (307 назв). – ISBN 978-966-665-604-2 : 60,00.

Сегеда М. С. Розподільні пристрої електричних станцій [Текст] : навч. посіб. до викон. курс. роботи для студ. баз. вищ. освіти за напрямом 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" усіх форм навчання / М. С. Сегеда, О. С. Міняйло, О. Б. Дудурич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : ЗУКЦ, 2011. – 132 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 96 (14 назв). – ISBN 978-617-655-008-2 : 40,00.

Серебряник И. П. Автовакуумная некапиллярная конструкционная пайка [Текст] / И. П. Серебряник. – Киев : Альфа Реклама, 2011. – 65 с. : ил. – Библиогр. в конце разделов. – ISBN 978-966-2477-50-4 : 30,00.

Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик деталей ГТД. Диски компрессора и турбины [Текст] : монография. Ч. 3 / В. А. Богуслаев, И. Ф. Кравченко, А. Я. Качан и др. – Запорожье : Изд. комплекс АО "Мотор Сич", 2011. – 428 с. : ил. – Библиогр.: с. 421-423 (26 назв.). – ISBN 978-966-2906-24-0 : 25,00.

Трунов А. И. Методы и средства измерения коэффициента гармоник электрических сигналов [Текст] : монография / А. И. Трунов. – Полтава : ООО "Фирма "Техсервис", 2011. – 206 с. : ил. – Библиогр.: с. 184-200 (164 назв.). – ISBN 978-966-8892-65-3 : 30,00.

Фізико-технологічні аспекти деградації кремнієвих НВЧ діодів [Текст] : [монографія] / О. Є. Бєляєв, М. С. Болтовець, Є. Ф. Венгер et al. ; під заг. ред. О. Є. Бєляєва, Р. В. Конакової ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова, Н.-д. ін-т "Оріон". – К. : Академперіодика, 2011. – 182 с. : іл. – (Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – Бібліогр.: с. 162-180. – Тит. арк. парал. укр., англ ; обкл., текст: англ. – ISBN 978-966-360-176-2 : 40,00.

Яцишин Ю. В. Інтелектуальні системи. Моделі та методи побудови [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Яцишин, В. В. Литвин, В. В. Пасічник ; М-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна ". – К. : Ун-т "Україна", 2007 . – 534 с. : іл. – (Системи штучного інтелекту). – Бібліогр.: с. 511-533 (320 назв). – ISBN 978-966-388-216-1 : 65,00.

Мистецтво і спорт

Бєломєсяцев А. Б. Економічні основи архітектури [Текст] : [монографія] / А. Б. Бєломєсяцев ; Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – К. : Фенікс, 2008. – 400 с. – Бібліогр.: с. 381-394 (330 назв). – ISBN 978-966-651-689-6 : 50,00 ; 40,00.

Берест Р. Середньовічні монастирі Галичини: житло та побут [Текст] : [монографія] / Р. Берест ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : [б. в.], 2011. – 332 с. : іл. – Бібліогр.: с. 273-304. – ISBN 978-617-607-040-5 : 150,00.

Волошин Л. Богдан Братейко (1936-2000): живопис, графіка [Текст] = Bohdan Brateiko (1936-2000): painting, graphic art / Л. Волошин ; Нац. музей у Львові ім. митрополита Андрея Шептицького. – Л. : [б. в.], 2006. – 112 с. : кольор. іл. – : 70,00.

Карий О. Комплексний розвиток міст: теорія та методологія стратегічного планування [Текст] : монографія / О. Карий ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 308 с. : іл. – Бібліогр.: с. 251-271 (516 назв). – ISBN 978-617-607-137-2 : 46,00.

Криса Л. Личаківський некрополь [Текст] : путівник / Л. Криса, Р. Фіголь. – Л. : [б. в.], 2006. – 480 с. : кольор. іл. – ISBN 966-8955-00-5 : 300,00.

Національний музей історії України [Текст] = The national museum of the history of Ukraine : in two volumes : [льбом] : у 2 т. Т.1 / [кер. авт. кол. Н. Г. Ковтанюк, авт. ст. Н. Г. Ковтанюк, Л. В. Строкова ; фотозйомка Д. В. Клочка]. – К. : Мистецтво, 2011. – 320 с. : кольор. іл. – Текст: укр., англ. – ISBN 978-966-577-104-3 : 551,00.

Обідняк М. М. Архітектурна композиція. Курс практичних занять та завдань [Текст] : навч. посіб. / М. М. Обідняк, О. Б. Білінська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 152 с. : іл. – ISBN 978-617-607-075-7 : 44,00.

Православні святині Києва [Текст] / Н. М. Нікітенко, Л. Г. Івакіна, В. Г. Киркевич та ін. ; за ред. Н. М. Нікітенко. – К. : Техніка, 2011. – 352 с. : іл. – (До 20-річчя незалежності України). – Бібліогр.: с. 345-349 (134 назви). – ISBN 978-966-575-159-5 : 80,00.

Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій [Текст] : зб. матеріалів міжнар. конф. молодих науковців, 3-4 черв. 2010 р., Львів-Тустань / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Держ. іст.-культ. заповідник "Тустань" ; редкол.: М. Бевз, Т. Піняжко, В. Рожко (НУЛП, Україна), А. Мандзій (ун-т м Морегед, США). – Л. : [б. в.], 2010. – 55 с. : іл. – Бібліогр. в кінці доповідей. – : 25,00.

Юрченко І. А. Гуцульська різьба. Візуально-морфологічні закономірності орнаменту: теорія і практика [Текст] : [монографія] / І. А. Юрченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 368 с. : іл. – Бібліогр.: с. 297-303 (205 назв). – ISBN 978-966-553-988-9 : 100,00.

Мовознавство

Весна М. П. Українсько-російський розмовник [Текст] = Ukrainisch-deutscher sprachfuhrer : [для школярів, студ., туристів] / М. П. Весна. – Л. : Вид-во "Растр-7", 2008. – 144 с. – ISBN 978-966-2004-13-7 : 30,00.

Корпусна лінгвістика [Текст] : [монографія] / В. А. Широков, О. В. Бугаков, Т. О. Грязнухіна та ін. ; відп. ред. В. А. Широков ; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. – К. : Вид-во "Довіра", 2005. – 472 с. : іл. – Бібліогр.: с. 459-467 (182 назви). – ISBN 966-507-189-0 : 41,00.

Лінгвістичні та технологічні основи тлумачної лексикографії [Текст] / В. А. Широков, В. М. Білоноженко, О. В. Бугаков та ін. ; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. – К. : Вид-во "Довіра", 2010. – 295 с. : іл. – Бібліогр.: с. 277-293 (319 назв). – ISBN 978-966-507-283-6 : 133,00.

Ожоган В. М. Синтаксис української мови [Текст] : навч. посіб. [для учнів, учителів загальноосвіт. шк., студ. та викл. вищ. навч. закл.] / В. М. Ожоган ; М-во освіти і науки України. – К. : Освіта України, 2009. – 336 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-188-116-6 : 40,00.

Писемні пам'ятки: сучасне прочитання [Текст] : [зб. матеріалів] / НАН України, Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича, Наук. т-во ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Г. Дидик-Меуш (відп. ред.), Н. Багнюк, Ю. Осінчук]. – Л. : Ін-т українознавства, 2011. – 232 с. : іл. – (Серія "Історія мови" / редкол.: Н. Хобзей (голова) [та ін.]). – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-02-6131-0 : 100,00.

Ревак Н. Латинська мова (для неспеціальних факультетів) [Текст] : [підручник] / Н. Ревак, В. Сулим ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Вінниця : Нова книга, 2009. – 440 с. – Текст: укр., латин. – ISBN 966-8609-97-2 : 47,00.
Широков, В. А. Елементи лексикографії [Текст] : [монографія] / В. А. Широков ; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. – К. : Вид-во "Довіра", 2005. – 304 с. : іл. – Бібліогр.: с. 294-301 (152 назв.). – ISBN 966-507-187-4 : 30,00.You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.