Jump to Navigation

Нові надходження (січень 2012)

Конференції, симпозіуми

Автоматика / Automatics-2011 [Текст] : матеріали XVIII Міжнар. конф. з автомат. упр., 28-30 верес. 2011 р., Львів / НАН України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т кібернетики НАН України, Ін-т косм. дослідж. НАН і ДКА України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.]. – К. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 430 с. – Бібліогр. в кінці доповідей. – ISBN 978-617-607-119-8 : 100,00.

Гуманітарні та соціальні науки [Текст] : матеріали IIІ Міжнар. конф. молодих вчених HSS-2011, 24-26 листоп. 2011р., Україна, Львів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 373 с. – (3-ій Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Бібліогр. в кінці доповідей. – Тит. арк. та текст парал. укр., англ. – ISBN 978-617-607-154-9 : 100,00.

Енергетика та системи керування [Текст] : матеріали IIІ Міжнар. конф. молодих вчених EPECS-2011, 24-26 листоп. 2011 р., Україна, Львів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 139, [4] с. : іл. – (3-ії Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Бібліогр. в кінці доповідей. – Тит. арк. та текст парал. укр., англ. – ISBN 978-617-607-161-7 : 100,00.

Інженерна механіка та транспорт [Текст] : матеріали IІ Міжнар. конф. молодих вчен. ЕМТ-2011, 24-26 листоп. 2011 р., Україна, Львів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України , Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 113 с. : іл. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et аrtibus"). – Бібліогр. в кінці доповідей. – Тит. арк. та текст парал. укр., англ. – ISBN 978-617-607-156-3 : 100,00.

Обчислювальні проблеми електротехніки [Текст] : матеріали XII Міжнар. симп. "Обчисл. проблеми електротехніки" CPЕЕ'2011, 5-7 верес. 2011 р., Кострино, Закарп. обл., Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Варшав. технол. ун-т, Лодзький техн. ун-т, Ун-т Зах. Богемії. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 90 с. : іл. – Бібліогр. в кінці доповідей. – Тит. арк. парал. укр., англ. ; обкл., текст: англ. – ISBN 978-617-607-108-2 : 25,00.

Румянцевские чтения - 2011 [Текст] : материалы международ. науч. конф. (19-21 апр. 2011) : [в 2 ч.]. Ч. 1 / Рос. гос. б-ка ; сост. [М. Е. Ермакова]. – М. : Пашков дом, 2011. – 347 с. – Тит. л. парал. рус., англ. – ISBN 978-5-7510-0511-5. - ISBN 978-5-7510-0512-2 9 (ч. 1).

Румянцевские чтения - 2011 [Текст] : материалы международ. науч. конф. (19-21 апр. 2011) : [в 2 ч.]. Ч. 2 / Рос. гос. б-ка ; [сост. М. Е. Ермакова]. – М. : Пашков дом, 2011. – 272 с. – Титл. л. парал. рус., англ. – ISBN 978-5-7510-0511-5. - ISBN 978-5-7510-0513-9 (ч. 2).

Хімія та хімічні технології [Текст] : матеріали ІI Міжнар. конф. молодих вчених CCT-2011, 24-26 листоп. 2011 р., Україна, Львів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 287 с. : іл. – (3-ій Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Бібліогр. в кінці доповідей. – Тит. арк. та текст парал. укр., англ. – ISBN 978-617-607-160-0 : 120,00.


Комп'ютерні науки

Вуйцік В. Експертні системи [Текст] : навч. посіб. для студ. напрямків "Електроніка" та "Комп'ют. інженерія" / В. Вуйцік, О. З. Готра, В. В. Григор'єв ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Каф. "Електрон. прилади". – Л. : Ліга-Прес, 2006. – 288 с. : іл. – Бібліогр.: с. 282-286 (119 назв). – ISBN 966-397-034-0 : 45,00.

Гоблик Н. М. MATLAB в інженерних розрахунках. Комп'ютерний практикум [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Гоблик, В. В. Гоблик ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 2-ге вид., доповн. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 132 с. : іл. – Бібліогр.: с. 130 (19 назв). – ISBN 978-617-607-130-3 : 60,00.

Комп'ютерні науки та інженерія [Текст] : матеріали V Міжнар. конф. молодих вчених CSE-2011, 24-26 листоп. 2011 р., Україна, Львів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 373, [4] с. : іл. – (3-ій Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Бібліогр. в кінців доповідей. – Тит. арк. та текст парал. укр., англ. – ISBN 978-617-607-163-1 : 150,00.

Комп'ютерні науки та інформаційні технології [Текст] : матеріали 5-ї Міжнар. наук.-техн. конф. СSIT' 2010, 14-16 жовт. 2010 р., Львів, Україна / МОН України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во ПП "Вежа і Ко", 2010. – 200 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – : 60,00.

Логіка, психологія, культура

Логіка [Текст] : навч. посіб. / Н. Я. Горбач, Я. Г. Сислюк, О. П. Тимченко та ін. ; під заг. ред. Н. Я. Горбача ; УКООПСПІЛКА, Львів. комерц. акад., Каф. філос. і культури. – Л. : [б. в.], 2004. – 120 с. – Бібліогр.: с. 118 (17 назв). – : 10,00.

Максименко С. Д. Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 272 с. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 966-8568-54-0 : 22,00.

Чорненький Я. Я. Культурологія. Теорія. Практика. Самостійна робота [Текст] : навч.-метод. посіб. / Я. Я. Чорненький ; Коледж "Західноукр. колегіум". – Л. : [б. в.], 2003. – 256 с. – (Серія "Знання - кар'єра"). – Бібліогр.: с. 252-253 (37 назв). – ISBN 966-7910-14-8 : 22,00.

Суспільні науки

Геополітика. Військово-політичні аспекти [Текст] : [навч. посіб.] / О. В. Бойко, Ю. В. Бураков, С. І. Власюк та ін. ; [наук. ред. Л. П. Шлемкевич] ; М-во освіти і науки України, М-во оборони України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т гуманіт. і соц. наук, Львів. ін-т Сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Л. : ЛІСВ, 2008. – 344 с. – Бібліогр.: с. 328-343 (237 назв). – ISBN 978-966-397-090-7 : 50,00.

Гурова И. П. Этика международных экономических отношений [Текст] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности "Мировая экономика" / И. П. Гурова. – М. : Изд-во "Дело", 2004. – 408 с. – Библиогр.: с. 356-357. – ISBN 5-7749-0381-8 : 30,00.

Економічна глобалізація [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, І. В. Бураковський та ін. ; за ред. А. С. Філіпенка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2009. – 544 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-439-162-4 : 69,00.

Економічна теорія. Політекономія [Текст] : підручник / В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич, Н. І. Гражевська ; за ред. В. Д. Базилевича ; М-во освіти і науки України. – 7-ме вид., стер. – К. : Знання-Прес, 2008. – 720 с. : іл. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 966-311-058-9 : 70,00.

Закаулова Ю. В. Розвиток університетської освіти Бельгії в умовах євроінтеграційних процесів [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Закаулова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 76 с. – Бібліогр.: с. 72-75 (57 назв). – ISBN 978-617-607-062-7 : 18,00.

Козик В. В. Застосування біофізичних моделей у практичній економіці [Текст] : монографія / В. В. Козик, Ю. І. Сидоров ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 180 с. : іл. – Бібліогр.: с. 167-178 (156 назв). – ISBN 978-617-607-129-7 : 40,00.

Лунь Ю. О. Експертні системи в міжнародних відносинах [Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Лунь, А. М. Козел, С. М. Ніколаєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 196 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-617-607-117-4 : 19,00.

Міжнародна виставка "Освіта та кар'єра-2011". Профорієнтаційна робота серед молоді: погляд у майбутнє [Текст] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад.: В. А. Павлиш, З. Г. Піх, Д. В. Федасюк, А. Г. Загородній, О. С. Захар'яш, Н. Б. Шаховська, Б. С. Василина ; за заг. ред. Ю. Я. Бобала]. – Л.; К. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 48 с. : іл. – : 20,00.

Научные разработки Киевского национального университета им. Т. Шевченко [Текст]. Ч. 2 : Социогуманитарные науки / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко ; [сост.: С. Г. Недилько, В. В. Гостев, Л. В. Губернюк [и др.] ; под общ. ред. В. И. Григорука]. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2009. – 143 с. : іл. – ISBN 978-966-439-224-9 : 41,00.

Основи теорії міжнародних відносин [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. А. Бучин, М. П. Гетьманчук, У. В. Ільницька та ін. ; М-во освіти і науки України, Акад. сухопут. військ. – Л. : [б. в.], 2010. – 240 с. – Бібліогр.: с. 209-224 (271 назва). – ISBN 978-966-080-7 : 70,00.

Партин Г. О. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Партин, Н. Є. Селюченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 348 с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 322-323 (32 назви). – ISBN 978-617-607-136-5 : 22,00.

Політологія [Текст] : навч. посіб. / М. А. Бучин, О. О. Волинець, М. П. Гетьманчук та ін. ; за ред. М. П. Гетьманчука. – Л. : [б. в.], 2010. – 232 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-486-072-4 : 30,00.

Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Ф. Цвих, О. В. Батрименко, В. П. Горбатенко та ін. ; за ред. В. Ф. Цвиха ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2010. – 672 с. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-439-237-9 : 81,00.

Сніжко О. В. Фінансовий розвиток трансформаційних економік: структурно-функціональний аналіз [Текст] : монографія / О. В. Сніжко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2009. – 816 с. : табл. – Бібліогр.: с. 763-811 (702 назви). – ISBN 978-966-439-282-9 : 39,00.

Соціальна політика. Словник: поняття, категорії, терміни [Текст] / М. А. Бучин, М. П. Гетьманчук, І. П. Карий та ін. – Л. : Дослід.-вид. центр НТШ, 2008. – 274 с. – Бібліогр.: с.266-273. – : 30,00.

Теорія міжнародних відносин. Термінологічний словник [Текст] / М. П. Гетьманчук, О. С. Івахів, О. В. Кукарцев та ін. ; [за ред. М. П. Гетьманчука]. – Л. : Тріада плюс, 2011. – 318 с. – Бібліогр.: с. 282-290 (124 назви). – ISBN 978-966-486-101-1 : 45,00.

Цивільний захист [Текст] : конспект лекцій для студ. всіх спец. і форм навчання / В. О. Васійчук, В. Є. Гончарук, О. С. Дацько та ін. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 208 с. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-617-607-151-8 : 40,00.

Математика, природничі науки

Алексєєв С. О. Хімія комплексних сполук [Текст] : навч. посіб. для студ. хім. спец. вищ. навч. закл. / С. О. Алексєєв ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2010. – 159 с. : іл. – Бібліогр.: с. 157-159 (38 назв). – ISBN 978-966-439-346-8 : 13,00.

Волошинець В. А. Фізична та колоїдна хімія. Фізико-хімія дисперсних систем та полімерів [Текст] : навч. посіб. / В. А. Волошинець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 196 с. : іл. – Бібліогр.: с. 190-191 (17 назв). – ISBN 978-617-607-123-5 : 40,00.

Анісімов І. О. Коливання та хвилі [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. О. Анісімов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2009. – 399 с. : іл. – Бібліогр.: с. 384 (11 назв). – ISBN 978-966-439-177-8 : 60,00.

Безущак О. О. Завдання до практичних занять з лінійної алгебри (векторні простори) [Текст] : навч. посіб. / О. О. Безущак, О. Г. Ганюшкін ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2010. – 256 с. – Бібліогр.: с. 255 (13 назв). – ISBN 978-966-439-306-2 : 23,00.

Глеч С. Г. Теорія ймовірностей та математична статистика [Текст] : навч. посіб. для студ. техн. спец. вищ. навч. закл. / С. Г. Глеч, С. Ф. Ледяєв, І. В. Ольшанська ; МОН України, Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь : Вид-во СевНТУ, 2011. – 176 с. – Бібліогр.: с. 168-169 (16 назв). – ISBN 978-617-612-005-6 : 100,00.

Григорчак І. І. Імпедансна спектроскопія [Текст] : навч. посіб. / І. І. Григорчак, Г. В. Понеділок ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 352 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-617-607-116-7 : 80,00 ; 32,00.

Діюк В. Є. Кінетичний аналіз експериментальних даних [Текст] : навч. посіб. / В. Є. Діюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2011. – 127 с. : іл. – Бібліогр.: с.127 (8 назв). – : 9,00.

Каліон В. А. Обчислювальна гідромеханіка. Модельні задачі [Текст] : навч. посіб. / В. А. Каліон ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2011. – 175 с. – Бібліогр.: с. 165-170 (60 назв). – ISBN 978-966-439-402-1 : 10,00.

Координационная химия [Текст] : [учеб. пособие по специальности 020101.65 - "Химия"] / В. В. Скопенко, А. Ю. Цивадзе, Л. И. Савранский, А. Д. Гарновский. – М. : ИКЦ "Академкнига", 2007. – 487 с. : ил. – Библиогр.: с. 476-484. – ISBN 978-5-94628-287-1 : 96,00.

Корнілов М. Ю. Числа ізомерів органічних сполук [Текст] : навч. посіб. для магістрів-хіміків / М. Ю. Корнілов ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2011. – 79 с. – : 5,00.

Кривошея С. А. Диференціальні рівняння: завдання для самостійної роботи студентів [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. природн. спец. вищ. навч. закл. / С. А. Кривошея, Н. В. Майко, О. В. Сугакова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2010. – 263 с. – Бібліогр.: с. 262 (19 назв). – ISBN 978-966-439-266-9 : 41,00.

Кутлахмедов Ю. О. Радіобіологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. О. Кутлахмедов, В. М. Войціцький, С. В. Хижняк ; М-во освіти і науки України, Київ нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2011. – 543 с. : іл. – Бібліогр.: с. 528-530. – ISBN 978-966-439-348-2 : 51,00.

Моклячук М. П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Моклячук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2010. – 399 с. – Бібліогр.: с. 389-391(40 назв). – ISBN 978-966-439-207-2 : 35,00.

Плахотнік О. В. Геоекологічна освіта: проблеми та перспективи розвитку [Текст] : монографія / О. В. Плахотнік ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2009. – 303 с. – Бібліогр.: с. 257-278 (470 назв). – ISBN 978-966-439-174-7 : 46,00.

Поперенко Л. В. Основи фізики матеріалів оптотехніки [Текст] : навч. посіб. для студ. фіз. та техн. спец. ун-тів / Л. В. Поперенко, В. С. Стащук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2011. – 686 с. : іл. – Бібліогр.: с. 663674 (121 назва). – ISBN 978-966-439-347-5 : 61,00.

Разумова М. А. Основи векторного і тензорного аналізу [Текст] : навч. посіб. для студ. фіз. спец. ун-тів / М. А. Разумова, В. М. Хотяїнцев ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2011. – 216 с. – Бібліогр.: с. 209-210 (23 назви). – ISBN 978-966-439-114-4 : 13,00.

Рибицька О. М. Лінійна алгебра та аналітична геометрія [Текст] : навч. посіб. / О. М. Рибицька, Д. М. Білонога, П. І. Каленюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 124 с. : іл. – Бібліогр.: с. 116 (10 назв). – ISBN 978-617-607-142-6 : 12,00.

Самойленко А. М. Диференціальні рівняння [Текст] : підруч. для студ. ун-тів за напрямом підготов. "Математика" / А. М. Самойленко, М. О. Перестюк, І. О. Парасюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2010. – 527 с. : іл. – Бібліогр.: с. 517-519 (45 назв). – ISBN 978-966-439-234-8 : 52,00.

Систематика магматичних порід [Текст] : посіб. із дисципліни "Петрографія" для студ. геол. ф-ту / Г. Г. Павлов, Ю. Л. Гасанов, О. В. Митрохин, О. О. Павлова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2010. – 95 с. – ISBN 978-966-439-340-6 : 6,00.

Скопенко В. В. Современные проблемы координационной химии. Химические формы комплексов металлов в газовой фазе и растворах [Текст] : [монография] : памяти акад. В. В. Скопенко посвящ. / В. В. Скопенко, Л. И. Савранский. – Киев : Лыбидь, 2010. – 288 с. : ил. – ISBN 978-966-06-0581-7 : 35,00.

Сніжко С. І. Теорія і методи аналізу регіональних гідрохімічних систем [Текст] : монографія / С. І. Сніжко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Ніка-Центр, 2006. – 284 с. : іл. – Бібліогр.: с. 264-281 (308 назв). – ISBN 966-521-379-2 : 19,00.

Топографія з основами геодезії [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. П. Божок, В. Д. Барановський, В. В. Білоус та ін. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2009. – 304 с. : іл.. – Бібліогр.: с. 300 (14 назв). – ISBN 978-966-439-154-9 : 46,00.

Фізична електроніка. Емісійна електроніка [Текст] : навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2011. – 127 с. : іл. – Бібліогр.: с. 124-125 (27 назв). – ISBN 978-966-439-384-0 : 8,00.

Хусаїнов Д. Я. Диференціальні рівняння [Текст] : навч. посіб. / Д. Я. Хусаїнов, І. В. Мусатенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2010. – 159 с. – Бібліогр.: с. 156-157 (31 назва). – ISBN 978-966-439-321-5 : 11,00.

Щербань І. М. Основи агрометеорології [Текст] : навч. посіб. / І. М. Щербань ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2011. – 223 с. – Бібліогр.: с. 218-223 (78 назв). – ISBN 978-966-439-354-3 : 13,00.

Ясинський В. К. Стабілізація у динамічних системах випадкової структури [Текст] : монографія / В. К. Ясинський, Є. В. Ясинський, І. В. Юрченко ; МОН України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Золоті литаври, 2011. – 738 с. – Бібліогр.: с. 708-726 (134 назви). – ISBN 966-407-021-1 : 150,00.

Яцимирський В. К. Квантова хімія [Текст] : підруч. для студ. хім. спец. вищ. навч. закл. / В. К. Яцимирський, А. В. Яцимирський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2009. – 479 с. : іл. – ISBN 978-966-439-160-0 : 32,00.


Прикладні науки, медицина, технології

Автомобільні двигуни [Текст] : навч. посіб. / Р. В. Зінько, Б. Р. Бучківський, В. М. Зіркевич, А. М. Андрієнко ; М-во оборони України, Акад. сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Л. : [АСВ], 2011. – 189 с. : іл. – Бібліогр.: с. 159-160 (23 назви). – : 40,00.

Безпека життєдіяльності [Текст] : конспект лекцій для студ. усіх спец. і форм навчання / М. П. Петрук, Х. Я. Гіщак, Н. М. Карп'як та ін. ; М-во освіти і науки,молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 224 с. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-617-607-150-1 : 50,00.

Бойко О. Д. Дослідження експлуатаційних характеристик колісного рушія [Текст] : лаборатор. практикум : навч. посіб. для курсантів, магістрантів, асп., ад'юнктів / О. Д. Бойко, Р. В. Зінько, І. С. Лозовий ; М-во оборони України, Акад. сухопут. військ ім. гетьмана П. Сагайдачного. – Л. : [б. в.], 2011. – 80 с. : іл. – Бібліогр.: с. 73 (10 назв). – : 20,00.

Бякова О. В. Спінені та високопористі матеріали з комірковою структурою [Текст] : навч. посіб. / О. В. Бякова, В. В. Скороход, О. І. Юркова ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича ; під заг. ред. В. В. Скорохода. – К. : Гарант-Сервіс, 2011. – 320 с. : іл. – Бібліогр.: с. 312-319 (112 назв). – ISBN 978-966-97192-1-8 : 40,00.

Використання лазерних комплексів для різання та декоративної обробки деревини [Текст] : [монографія] / І. М. Озарків, Й. С. Мисак, І. А. Соколовський та ін. ; М-во освіти і науки України, Нац. лісотехн. ун-т України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : НВФ "Укр. технології", 2011. – 120 с. : іл. – Бібліогр.: с. 116-119 (42 назви). – ISBN 978-966-345-223-4 : 50,00.

Горбатий І. В. Математичні моделі та методи дослідження телекомунікаційних каналів [Текст] : [монографія] / І. В. Горбатий. – Л. : Сполом, 2006. – 156 с. : іл. – Бібліогр.: с. 150-154 (53 назви). – ISBN 966-665-374-5 : 40,00.

Горбатий І. В. Технічна експлуатація сучасних комплексів зв'язку [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 7.092402 "Інформ. мережі зв'язку" / І. В. Горбатий, О. В. Тимченко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Сполом, 2006. – 244 с. : іл. – Бібліогр.: с. 240-242 (30 назв). – ISBN 966-665-355-9 : 40,00.

Застосування сонячної енергії у житловому господарстві та деревообробці [Текст] : [монографія] / І. М. Озарків, Й. С. Мисак, Г. Т. Криницький та ін. ; М-во освіти і науки України, Нац. лісотехн. ун-т України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : НВФ "Укр. технології", 2012. – 337 с. : іл. – Бібліогр.: с. 332-335 (48 назв). – ISBN 987-966-345-239-5 : 60,00.

Іванісік А. І. Сучасні фотоприймачі слабких оптичних сигналів [Текст] : навч. посіб. / А. І. Іванісік, П. А. Коротков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2003. – 133 с. : іл. – : 17,00.

Інноваційний менеджмент: статико-динамічна візуалізація [Текст] : навч. посіб. / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, Л. Й. Топоровська, Д. К. Зінкевич ; за ред. О. Є. Кузьміна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 2-ге вид., переробл. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 212 с. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-617-607-133-4 : 14,40.

Кадры ППЗ. Молодые специалисты завода. 1956-1963 годы [Текст] / Федерал. гос. унитар. предприятие НПЦ "ПО "Старт" им. М. В. Проценко ; сост.: В. В. Кельх, А. В. Соколов, Д. В. Ступаневич. – Заречный : [б. и.], 2011. – 159 с. : ил.. – : 70,00.

Климаш М. М. Теоретичні основи телекомунікаційних мереж [Текст] : [навч. посіб.] / М. М. Климаш, Б. М. Стрихалюк, М. В. Кайдан ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 496 с. : іл. – Бібліогр.: с. 495-496 (31 назва). – ISBN 978-966-322-355-1 : 120,00 ; 150,00.

Колендо О. Ю. Розвиток полімерної хімії [Текст] : навч. посіб. / О. Ю. Колендо, Н. П. Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2011. – 79 с. : іл. – Бібліогр.: с. 78 (10 назв). – : 6,00.

Марущак Я. Ю. Динаміка двомасових систем стабілізації режиму в електродугових печах [Текст] : монографія / Я. Ю. Марущак, А. О. Лозинський, А. П. Кушнір ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", М-во надзвичайних ситуацій України, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, Технол.-природн. ун-т (м. Бидгощ, Польща). – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 224 с. : іл. – Бібліогр.: с. 207-221 (154 назви). – ISBN 978-617-607-145-7 : 60,00.

Мачинський О. Я. Гідрокрекінг [Текст] : монографія / О. Я. Мачинський, П. І. Топільницький ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 348 с. : іл. – Бібліогр.: с. 341-344 (50 назв). – ISBN 978-617-607-132-7 : 60,00 ; 55,00.

Наноелектроніка [Текст] : наук.-навч. вид. / З. Готра, І. Григорчак, Б. Лукіянець та ін. ; за ред. З. Ю. Готри ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Ліга-Прес, 2009. – 344 с. : іл. – Бібліогр.: с. 332-335 (47 назв). – ISBN 978-966-397-096-7 : 80,00.

Рідкокристалічна електроніка [Текст] : монографія / З. Готра, Р. Зелінський, З. Микитюк та ін. ; за ред. З. Готри ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. – Л. : Вид-во "Апріорі", 2010. – 532 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-2154-52-8 : 100,00.

Теоретичні основи і методи визначення механічних властивостей матеріалів та покриттів при індентуванні на макро- та мікрорівнях [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. техн. навч. закл. / О. В. Бякова, О. І. Юркова, Ю. М. Мільман, О. В. Білоцький ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. – К. : Гарант-Сервіс, 2011. – 144 с. : іл. – Бібліогр.: с. 123-124 (17 назв) та в кінці розділів. – ISBN 978-966-97192-0-1 : 30,00.

Управління персоналом [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Є. Кузьмін, І. С. Процик, Х. С. Передало, Б. Б. Комарницька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 240 с. : схеми, табл. – Бібліогр.: с. 195-207. – ISBN 978-617-607-140-2 : 19,00.

Чабан В. Математична модель вузла живлення асинхронних машин [Текст] : монографія / В. Чабан, В. Лишук ; [Луц. нац. техн. ун-т та ін.]. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 116 с. : іл. – Бібліогр.: с. 112-114 (31 назва). – ISBN 978-966-1532-56-3 : 20,00.

Мовознавство

Андрейчук Н. І. Семіотика лінгвокультурного простору Англії кінця XV - початку XVII століття [Текст] : монографія / Н. І. Андрейчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 277 с. : іл. – Бібліогр.: с. 233-265 (474 назви). – ISBN 978-617-607-122-8 : 40,00.

Голубець М. На захист рідної мови й культури мовлення [Текст] / М. Голубець. – Л. : Манускрипт, 2011. – 56 с. – Бібліогр.: с. 52-53. – ISBN 978-966-240-11-3 : 15,00.

Семотюк О. Л. Сучасні технології лінгвістичних досліджень [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Семотюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 152 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-617-607-125-9 : 19,00.

Скорина Л. П. Латинсько-український, українсько-латинський словник [Текст] / Л. П. Скорина, О. А. Скорина. – К. : Обереги, 2004. – 448 с. – (Серія "Abecedarium"). – ISBN 966-513-066-8 : 13,00.

Ткаченко О. Б. Українська мова і мовне життя світу [Текст] / О. Б. Ткаченко ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. – К. : Спалах, 2004. – 272 с. – ISBN 966-512-136-7 : 30,00.You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.