Нові надходження на замовлення інститутів за 2017 рік

Шановні користувачі! 

Ми завжди намагаємось якнайкраще відповідати Вашим навчальним, науковим та культурно-освітнім потребам, тому, у співпраці з Вами в рамках програми "Запропонуйте до фонду!", ми збагатили нашу книгозбірню наступними виданнями:

Інститут будівництва та інженерії довкілля

1.  Войцехівський О. В. Розрахунок залізобетонних конструкцій з використанням спрощених діаграм деформування матеріалів (за ДСТУ Б.В.2.6-156:2010) : навч. посіб. для студентів, які навчаються за спец. 192 "Буд-во та цивіл. інженерія". Ч.1 : Розрахунок за 1 групою граничних станів / О. В. Войцехівський, О. Д. Журавський, Д. М. Байда ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, Вінниц. нац. техн. ун-т. - Київ : КНУБА, 2017. - 168 с. – 10 прим.                                    

(відділ абонементів навчальної літератури)

 

Інститут гуманітарних та соціальних наук

1.  Мирошниченко В. О. Використання сучасних інформаційних технологій: формування мультимедійної компетентності (для спеціальності - історія): навч. посіб. [для студентів, викл. пед. навч. закл. і вчителів історії] / В. О. Мирошниченко ; за ред. К. О. Баханова ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. - Київ : Центр учб. літ., 2016. - 296 с. 2 прим.

                                                                            (відділ соціально-економічної літератури)

2.  Геополітичні аспекти реалізації соціальної політики держави: колект. монографія / [за наук. ред. М. І. Пірен, М. В. Мандрик] ; М-во освіти і науки України, Буковин. держ. фін.-екон. ун-т. - Чернівці : Технодрук, 2016. - 396 с. – 1 прим.

(відділ соціально-економічної літератури)

3.  Бабарицька В. К. Екскурсознавство і музеєзнавство : навч. посіб. для студентів фаху "Менеджмент туризму" геогр., іст., екон. ф-тів вищ. закл. освіти / В. К. Бабарицька, А. Я. Короткова, О. Ю. Малиновська. - Київ : Альтерпрес, 2007. - 464 с. - 2 прим.

                                                                          (відділ соціально-економічної літератури)

4.  Етика ділового спілкування : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. Б. Гриценко, С. П. Гриценко, Т. Д. Іщенко та ін. ; за ред. Т. Б. Гриценко, Т. Д. Іщенко, Т. Ф. Мельничук ; М-во освіти і науки України. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 344 с. – 5 прим.

(відділ соціально-економічної літератури)

5. Долбенко Т. О. Зберігання документів у бібліотеках : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Вид-во Ліра-К, 2017. - 288 с. – 1 прим.  

(відділ книгозберігання)

6.  Дениско Л. М. Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : каталог / Л. М. Дениско, Ю. К. Рудакова ; [наук. ред. Г. І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2017. - 350 с. – 1 прим.                                                         

(відділ книгозберігання)

7.  Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / МОНМС України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечнікова; за ред. Козака Ю. Г. - Київ : Центр. учб. літ., 2016 – 2 прим.

(відділ соціально-економічної літератури)

8.  Мальська М. П. Основи європейської інтеграції : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Центр. учб. літ., 2017 – 1  прим.

(відділ соціально-економічної літератури)

9.  Теорія міжнародних відносин. Міжнародні відносини та світова політика : навч. посіб. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого; за ред. М. П. Требіна. - Харків : Право, 2016. - 540 с. – 4 прим.                                                         

(відділ соціально-економічної літератури)

10.  Курилишин К. Часопис "Діло" (Львів, 1880-1939 рр.): матеріали до біобібліографістики [Текст]. Т. 2 : 1890-1894 рр. / К. Курилишин ; [наук. ред. Л. В. Сніцарчук] ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. - Дрогобич : Коло, 2016. - 608 с. – 1 прим.

                                                                                                          (відділ книгозберігання)

11.  Курилишин К. Часопис "Діло" (Львів, 1880-1939 рр.): матеріали до біобібліографістики [Текст]. Т. 3 : 1895-1899 рр. / К. Курилишин ; [наук. ред. Л. В. Сніцарчук] ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. - Дрогобич :Коло, 2017. - 712 с. – 1 прим.                                       

                                                                                                          (відділ книгозберігання)

12.  Baxter S.PTE. Pearson Test of English. General. Skills Boosters : level 3, teacher's book / S. Baxter, B. Bloom. - Harlow : Pearson Education Limited, 2010. - 160 p. – 5 прим.

                                                                                                      (відділ абонементів навчальної літератури)

13.  Baxter S. PTE. Pearson Test of English. General. Skill Boosters : level 3, students' book / S. Baxter, B. Bloom. - Harlow : Pearson Education Limited, 2010. - 144 p. – 5 прим.Baxter, S. (Steve)                                                                        

(відділ абонементів навчальної літератури)

14.  Baxter S. PTE. Pearson Test of English. General. Skills Boosters: level 4, students' book / S. Baxter, M. Ellis, S. Davies. - Harlow : Pearson Education Limited, 2011. - 144 p.

                                                                                                      (відділ абонементів навчальної літератури)

15.  English for Academics : with Online Audio. Book 1 / S. Bogolepova, V. Gorbachev, O. Groza et al. ; British Council. - [s. l.] : Cambridge Univ. Press, 2014. - 175 p. – 5 прим.

                                                                                                     (відділ абонементів навчальної літератури)

16.  English for Academics : with Online Audio. Book 2 / S. Bogolepova, V. Gorbachev, O. Groza et al. ; British Council. - [s. l.] : Cambridge Univ. Press, 2015. - 171 p. – 5 прим.

                                                                                                      (відділ абонементів навчальної літератури)

17.  Foley M.  My Grammar Lab. Intermediate B1/B2 / M. Foley, D. Hall. - Harlow : Pearson Education Limited, 2012. - 396 p. – 5 прим.                              

(відділ абонементів навчальної літератури)

18.  Baxter S. PTE. Pearson Test of English. General. Skills Boosters : level 4, teacher's book / S. Baxter, M. Ellis, S. Davies. - Harlow : Pearson Education Limited, 2011. - 160 p. – 5 прим.                              

(відділ абонементів навчальної літератури)

19. Baxter S. PTE. Pearson Test of English. General. Skills Boosters : level 5, students' book / S. Baxter, J. Murphy. - Harlow : Pearson Education Limited, 2011. - 144 p. – 5 прим.

                                                                                                      (відділ абонементів навчальної літератури)

20.  Baxter S. PTE. Pearson Test of English. General. Skills Boosters : level 5, teacher's book / S. Baxter, J. Murphy. - Harlow : Pearson Education Limited, 2011. - 160 p. – 5 прим.

                                                                                                      (відділ абонементів навчальної літератури)

 

Інститут економіки і менеджменту

1.  Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Г. В. Блакита, І. О. Гладій, О. М. Дзюба, О. Т. Бровко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торгов.-екон. ун-т, Вінниц. торгов.-екон. ін-т. - Київ : Центр. учб. літ., 2016. - 288 с.   – 2 прим.                               

(відділ соціально-економічної літератури)

                                                                                                 

2.  Дахно І. І. Ділова кар'єра  : навч. посіб. / І. І. Дахно. - Київ : Центр. учб. літ., 2016. - 527 с. – 5 прим.                                                       

(відділ соціально-економічної літератури)

3.  Витрати в експортній діяльності підприємств : монографія / О. Є. Кузьмін, Л. І. Чернобай, О. Г. Мельник, Н. О. Вацик ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Навч.-наук. ін-т економіки і менеджменту, Каф. менеджменту і міжнар. підприємництва, Каф. зовнішньоекон. та митної діяльності. - Львів : Растр-7, 2012. - 278 с. – 5 прим.

                                                                          (відділ соціально-економічної літератури)

4.  Кузьмін О. Є. Економічне оцінювання та планування ризику нововведень на підприємствах машинобудування : монографія / О. Є. Кузьмін, Л. І. Чернобай, В. Ю. Харчук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Растр-7, 2011. - 240 с. – 5 прим.                                                          

(відділ соціально-економічної літератури)

5.  Звітність підприємства : підруч. для студентів ВНЗ / М. І. Бондар, Ю. А. Верига, М. М. Орищенко та ін. ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Киев : Центр учб. літ., 2017. - 570 с.  – 5 прим.                                

(відділ соціально-економічної літератури)

6.  Зовнішньоекономічні операції і контракти : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. В. Козик, Л. А. Панкова, О. Ю. Григор'єв та ін. ; М-во освіти і науки України. - 3-тє вид., перероб. і допов. - Львів : Магнолія 2006, 2014. - 512 с. – 5 прим.                                                                                                                                                                                           

                                                                        (відділ соціально-економічної літератури)

7.  Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук ; М-во освіти і науки України. - Київ : Центр. учб. літ., 2017. - 275 с. – 5 прим.

                                                                          (відділ соціально-економічної літератури)

8.  Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини. Практикум : навч. посіб. для студентів екон. спец. ВНЗ / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Ю. В. Огерчук та ін. ; М-во освіти і науки України. - 3-тє вид., перероб. і допов. - Київ : Знання, 2016. - 584 с. – 5 прим.

                                                                         (відділ соціально-економічної літератури)

9.  Чернобай Л. І. Теоретичні аспекти та прикладні засади економічного оцінювання та планування витрат на експортну діяльність підприємств з урахуванням стадій залучення до зовнішнього ринку [Текст] : монографія / Л. І. Чернобай, Н. О. Вацик ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Навч.-наук. ін-т економіки і менеджменту, Каф. менеджменту і міжнар. підприємництва. - Львів : Растр-7, 2014.  – 5 прим.

                                                                          (відділ соціально-економічної літератури)

10.  Данилко В. К. Управління витратами : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. К. Данилко, О. М. Кушніренко, К. С. Марченко ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. - 2-ге вид. - Київ : Каравела, 2015. - 216 с. -10 прим.

                                                                          (відділ соціально-економічної літератури)

11.  Тринька Л. Фінансовий аналіз : навч. посіб. для студентів екон. спец. ВНЗ, аспірантів, викл. / Л. Тринька, О. Іванчук ; М-во освіти і науки України. - Київ : Алерта, 2014. - 768 с. – 10 прим.                                                           

(відділ соціально-економічної літератури)

12.  Сук Л. К. Фінансовий облік : навч. посіб. [для студентів ВНЗ спец. "Облік і аудит" усіх рівнів акредитації] / Л. К. Сук, П. Л. Сук. - 3-тє вид., перероб. і допов. - Київ : Знання, 2016. - 664 с. – 5 прим.                                                

(відділ соціально-економічної літератури)

 

                                                                                                          

Інститут енергетики та систем керування

1.  Коруд В. І. Електротехніка : підруч. для студентів вищ. закл. освіти / В. І. Коруд, О. Є. Гамола, С. М. Малинівський ; [за заг. ред. В. І. Коруда] ; М-во освіти і науки України. - 5-те вид., перероб. та допов. - Львів : Магнолія-2006, 2017. - 447 с. – 5 прим.

                                                                                                      (відділ абонементів навчальної літератури)

2.  Електротехнічний практикум : навч. посіб. [для студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації] / О. Є. Гамола, В. І. Коруд, В. С. Мадай, Н. П. Мусихіна ; за заг. ред. В. І. Коруда ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2017. - 194 с. – 5 прим.

                                                                                                     (відділ абонементів навчальної літератури)

 

Інститут інженерної механіки та транспорту

1.  Базилюк А. В.Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень  навч. посіб. для студентів ВНЗ / А. В. Базилюк, О. І. Малишкін ; М-во освіти і науки України. - Київ : Центр учб. літ., 2016. - 256 с. -2 прим. 

                                                                     (відділ соціально-економічної літератури)

2.  Малащенко В. О. Деталі машин. Збірник завдань та прикладів розрахунку [Текст] : [навч. посіб. для студентів машинобуд. спец.] / В. О. Малащенко, В. Т. Павлище ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Новий Світ-2000, 2017. - 136 с.– 10 прим.                                                                             

 (відділ абонементів навчальної літератури)

3.  Малащенко В. О. Деталі машин. Проектування елементів механічних приводів : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. О. Малащенко, В. В. Янків ; М-во освіти і науки України. - Львів : Новий Світ-2000, 2017. - 264 с. – 5 прим.             

(відділ абонементів навчальної літератури)

4.  Лучко Й. Й.  Мости, труби і тунелі : підруч. для студентів ВНЗ / Й. Й. Лучко, О. С. Распопов, П. М. Коваль ; за ред. Й. Й. Лучка ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Львів : Каменяр, 2014. - 885 с. – 2 прим.

                                                                                                 (відділ абонементів навчальної літератури)

5.  Системологія на транспорті : підручник : у 5 кн. Кн. 3 : Дослідження операцій у транспортних системах / Е. В. Гаврилов, М. Ф. Дмитриченко, В. К. Доля та ін. ; за заг. ред. М. Ф. Дмитриченка. - Київ : Знання України, 2009. - 376 с. – 2 прим.

                                                                                               (відділ абонементів навчальної літератури)

6.  Дичковський М. Г. Технологічна оснастка. Курс лекцій : навч. посіб. для студ. машинобуд. спец. техн. вищ. навч. закл. освіти – Херсон : Олді-плюс, 2011. – 324 с.  – 5 прим.                                                                                    

(відділ абонементів навчальної літератури)

                                                                                                  

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій

1.  Пасічник О. В. Веб-дизайн : підруч. для студентів ВНЗ / О. В. Пасічник, В. В. Пасічник ; за заг. ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2017. - 520 с.  – 2 прим.                                                                           

                                                                                               (відділ абонементів навчальної літератури)

2.  Нікольський Ю. В. Дискретна математика : підручник / Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина ; за наук. ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. - 4-те вид., випр. та допов. - Львів : Магнолія-2006, 2016. - 432 с. – 10 прим.

                                                                                                      (відділ абонементів навчальної літератури)

3.  Буров Є. В. Комп'ютерні мережі : підручник / Є. В. Буров ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія-2006, 2017. - 262, [2] с. – 30 прим.           

(відділ абонементів навчальної літератури)

4.  Математична лінгвістика : навч. посіб. Кн.1 : Квантитативна лінгвістика / В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина, В. А. Висоцька, Т. В. Шестакевич ; за ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. - Львів : Новий Світ-2000, 2016. - 358, [2] с.   – 10 прим.

                                                                                                      (відділ абонементів навчальної літератури)

5.  Шаховська Н. Б. Проектування інформаційних систем : навч. посіб. / Н. Б. Шаховська, В. В. Литвин ; за заг. ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія-2006, 2011. - 380 с.   – 4 прим.                                                 

(відділ абонементів навчальної літератури)

6.  Шаховська Н. Б.Проектування інформаційних систем : навч. посіб. / Н. Б. Шаховська, В. В. Литвин ; за заг. ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія-2006, 2017. - 380 с.  – 6 прим.                                                 

  (відділ абонементів навчальної літератури) 

7.  Берко А. Ю. Системи баз даних та знань : підруч. для студентів ВНЗ. Кн. 1 : Організація баз даних та знань / А. Ю. Берко, О. М. Верес, В. В. Пасічник ; за заг. ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія-2006, 2017. - 438, [2] с. – 10 прим.

                                                                                                     (відділ абонементів навчальної літератури)

8.  Берко А. Ю. Системи баз даних та знань [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ. Кн. 2 : Системи управління базами даних та знань / А. Ю. Берко, О. М. Верес, В. В. Пасічник ; за заг. ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія-2006, 2017. - 584 с. – 10 прим.                                                                                  

(відділ абонементів навчальної літератури)

 

Інститут права та психології

1.  Молдован А. В. Адвокатура України : навч. посіб. / А. В. Молдован, М. ТиликТарас. - Київ : Алерта, 2013. - 256 с. – 20 прим.    

(відділ соціально-економічної літератури) 

2.  Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т.1 : Історія держави і права України / Нац. акад. правових наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; редкол.: В. Д. Гончаренко (голова) та ін. - Харків : Право, 2016. - 848 с.- 1 прим.  

                                (відділ соціально-економічної літератури)

3.  Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 2 : Філософія права / Нац. акад. правових наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; [редкол. вид.: В. Я. Тацій (голова) та ін. ; редкол. тому: С. І. Максимов (голова) та ін.]. - Харків : Право, 2017. - 1128 с. – 1 прим.

                                                                          (відділ соціально-економічної літератури)

4.  Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 3 : Загальна теорія права / Нац. акад. правових наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; [редкол. вид.: В. Я. Тацій (голова) та ін. ; редкол. тому: С. І. Максимов (голова) та ін.]. - Харків : Право, 2017. - 952 с.

                                                                   (відділ соціально-економічної літератури)

5.  Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 17 : Кримінальне право / Нац. акад. правових наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; [редкол. вид.: В. Я. Тацій (голова) та ін. ; редкол. тому: С. І. Максимов (голова) та ін.]. - Харків : Право, 2017. - 1064 с.

                                                                           (відділ соціально-економічної літератури)

6.  Виконання судових рішень. Законодавство. Роз'яснення. Судова практика [Текст] / М-во юстиції України ; за заг. ред. С. В. Шкляра ; [уклад.: В. С. Ковальський та ін.]. - Київ : Юрінком Інтер, 2017. - 668 с. – 5 прим.     

(відділ соціально-економічної літератури)

7.  Васильєв С. В. Довідник з підготовки до судового розгляду окремих категорій господарських справ [Текст] : [для студентів, аспірантів, викл. юрид. вузів і ф-тів, фахівців у сфері госп. судочинства] / С. В. Васильєв. - Харків : Еспада, 2013. - 560 с. – 5 прим.

                                                                          (відділ соціально-економічної літератури)

8.  Луць В. В. Договори в цивільному праві України : навч. посіб. [для викл. та студентів юрид. та екон. спец., вузів] / В. В. Луць, М. М. Великанова ; НАН України, Київ. ун-т права, Нац. акад. правових наук України, НДІ приват. права та підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. - Київ : Юрінком Інтер, 2016.  – 2 прим.

                                                                           (відділ соціально-економічної літератури)

9.  Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар  : станом на 1 черв. 2017 р. / за заг. ред. В. І. Курила. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 576 с. – 1 прим.

                                                                            (відділ соціально-економічної літератури)

10.  Тищик Б. Й. Історія держави і права України. Академічний курс [Текст] : підручник / Б. Й. Тищик, І. Й. Бойко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Ін Юре, 2015. - 808 с. – 3 прим.

                                                                             (відділ соціально-економічної літератури)

11.  Сливка С. С.  Канонічне право : навч. посіб. / С. С. Сливка ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Навч.-наук. ін-т права та психології. - 3-тє вид., перероб. і допов. - Харків : Право, 2016. - 276 с. -5 прим.                          

(відділ соціально-економічної літератури)

12.  Майданник О. О. Конституційне право України: навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. О. Майданник ; М-во освіти і науки України. - Київ : Алерта, 2011. - 380 с. – 2 прим.

                                                                              (відділ соціально-економічної літератури)

13.  Чушенко В. І. Конституційне право України : підруч. для студентів ВНЗ / В. І. Чушенко, І. Я. Заяць ; за заг. ред. В. І. Чушенка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - 2-ге вид., допов. і перероб. - Київ : Вид. Дім "Ін Юре", 2009. - 548 с.- 3 прим.

                                                                              (відділ соціально-економічної літератури)

14.  Федоренко В. Л. Конституційне право України : підруч. [для студентів, магістрів і аспірантів ВНЗ юрид. профілю : до 20-ї річниці Конституції України та 25-ої річниці незалежності України] / В. Л. Федоренко ; М-во юстиції України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : Вид-во Ліра-К, 2016. - 616 с. – 1 прим.

                                                                            (відділ соціально-економічної літератури)

15.  Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : станом на 20 лютого 2017 року / за заг. ред В. І. Бобрика. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 784 с.

                                                                           (відділ соціально-економічної літератури)

16.  Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України : станом на 20 лют. 2017 р. / за заг. ред С. О. Короєда. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 524 с. - 1 прим.                                                          

(відділ соціально-економічної літератури)

17.  Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України : станом на 20 лют. 2017 р. / за заг. ред Р. Б. Шишки. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 272 с. – 1 прим.                                                                

(відділ соціально-економічної літератури)

18.  Корягін М. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. [для аспірантів, наук. працівників, викл., магістрів та студентів ВНЗ] / М. В. Корягін, М. Ю. Чік. - 2-ге вид., стер. - Київ : Алерта, 2017. - 622 с. – 5 прим.         

(відділ соціально-економічної літератури)

19.  Васильєв С. В. Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ : навч. посіб. [для юристів] / С. В. Васильєв. - Харків : Еспада, 2012. - 480 с. – 3 прим.

                                                                         (відділ соціально-економічної літератури)

20.  Правда Руська Ярослава Мудрого: початок законодавства Київської Русі : навч. посіб. [для викл., аспірантів, студентів юрид. та іст. ф-тів ВНЗ] : до тисячоліття Правди Руської, до 210-ї річниці Нац. юрид. ун-ту ім. Я. Мудрого / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; [уклад.: Г. Г. Демиденко, В. М. Єрмолаєв ; вступ. сл. В. Я. Тація]. - Харків : Право, 2014. - 344 с.  – 3 прим.

                                                                       (відділ соціально-економічної літератури)

21.  Коваленко Т. О. Правове регулювання господарської діяльності в агропромисловому комплексі України [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Коваленко, С. І. Марченко. - Київ : Юрінком Інтер, 2016. - 296 с. – 5 прим.                     

(відділ соціально-економічної літератури)

22.  Сливка С. С. Проблеми філософії права : навч. посіб. / С. С. Сливка ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Навч.-наук. ін-т права та психології. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Харків : Право, 2015. - 192 с. – 5 прим.                   

(відділ соціально-економічної літератури)

23.  Васильєв С. В. Судочинство в господарських судах : підруч. для студентів ВНЗ (для підгот. до заліків та іспитів) / С. В. Васильєв. - Харків : Еспада, 2013. - 320 с. – 5 прим.

                                                                      (відділ соціально-економічної літератури)

24.  Теорія нотаріального процесу  : наук.-практ. посіб / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури ; за заг. ред. С. Я. Фурси. - Київ : Алерта : Центр. учб. літ., 2012. - 920 с. - (Процесуальні науки). – 2 прим.

                                                                       (відділ соціально-економічної літератури)

 25.  Цивільне право : підруч. [для студентів, аспірантів і викл. вищ. навч. юрид. закл. освіти, наук. і практ. працівників] : у 2 т. Т. 2 / Л. М. Баранова, А. Г. Бірюкова, В. І. Борисова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". - 2-ге вид., перероб. та допов. - Харків : Право, 2014. - 816 с. – 10 прим.               

(відділ соціально-економічної літератури)

26.  Цивільне право : підруч. для студентів ВНЗ : у 2 т. Т. 2 / Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова, А. Г. Бірюкова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". - Харків : Право, 2012. - 816 с.                     

(відділ соціально-економічної літератури)

27.  Цивільне право України. Загальна частина: підручник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. - 3-тє вид., перероб. і допов. - Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 974 с. – 5 прим.

                                                                       (відділ соціально-економічної літератури)

28.  Цивільне право України. Особлива частина : підручник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. О. В. Дзери, Н. С Кузнєцової, Р. А. Майданика. - 3-тє вид., перероб. і допов. - Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 1174 с.  - 5 прим.

                                                                                                                                                                                                                       (відділ соціально-економічної літератури)

29.  Васильєв С. В. Цивільний процес України : навч. посіб. для студентів ВНЗ [для підгот. до заліків та іспитів з цивіл. кодексу] / С. В. Васильєв. - Київ : Центр учб. літ., 2016. - 344 с. – 5 прим.                                                         

(відділ соціально-економічної літератури)

30.  Сливка С. С. Юридична деонтологія: підручник / С. С. Сливка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т права та психології. - 6-те вид. - Київ : Атіка ; Харків : Право, 2015. - 296 с.  - 5 прим.  

(відділ соціально-економічної літератури)

                                                                                                                         

Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола

1.  Сирохман І. В.     Асортимент і якість кондитерських виробів: навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. В. Сирохман, В. Т. Лебединець ; М-во освіти і науки України, Львів. комерц. акад. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 634 с. – 5 прим.

                                                                                                    (відділ абонементів навчальної літератури)

2.  Гавриленко О. П. Екогеографія України : навч. посіб. / О. П. Гавриленко ; М-во освіти і науки України. - Київ : Знання, 2008. - 646 с.- 2 прим.

                                                                                                     (відділ абонементів навчальної літератури)

3.  Марцин В. С. Економіка торгівлі: підруч. для студентів екон. спец. ВНЗ / В. С. Марцин ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., випр. і доп. - Київ : Знання, 2008. - 604 с. – 2 прим.

                                                                              (відділ соціально-економічної літератури)

4. Екотоксикологія : навч. посіб. / В. В. Снітинський, П. Р. Хірівський, П. С. Гнатів та ін. - Херсон : Олді-плюс, 2011. - 330 с. – 5  прим.                      

(відділ абонементів навчальної літератури)

5.  Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : підруч. для студентів ВНЗ / М. М. Скопень, М. К. Сукач, О. П. Будя та ін. ; [за ред. М. К. Сукача та М. М. Скопеня] ; М-во освіти і науки України. - Київ : Вид-во Ліра-К, 2017. - 764 с.    – 1 прим.                                                      

(відділ соціально-економічної літератури)

6.  Матеріалознавство : підруч. для студентів ВНЗ / Т. М. Мещерякова, Р. А. Яцюк, О. А. Кузін, М. О. Кузін ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Дрогобич : Коло, 2015. - 400 с. – 15 прим.

                                                                                                     (відділ абонементів навчальної літератури)

7.  П'ятницька Г. Т. Інноваційні ресторанні технології: основи теорії  : навч. посіб. для ВНЗ / Г. Т. П'ятницька, Н. О. П'ятницька. - Київ : Кондор, 2016. - 250 с. – 10 прим.

                                                                      (відділ соціально-економічної літератури)

8.  Новойтенко І. В.  Комерційне право : навч. посіб. / І. В. Новойтенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Київ : Кондор, 2015. - 241 с.   -5 прим.

                                                                       (відділ соціально-економічної літератури)

9.  Комерційне товарознавство : навч. посіб. [для студентів ВНЗ нетоварознав. напрямів підгот.] / В. А. Павлова, Г. А. Рижкова, Л. А. Гончар та ін. ; М-во освіти і науки України. - Київ : Кондор, 2016. - 286 с. - 5 прим. Заваріка, Г. М. – 5 прим.

                                                                        (відділ соціально-економічної літератури)

10.  Курортна справа : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Г. М. Заваріка ; М-во освіти і науки України. - Київ : Центр учб. літ., 2016. - 264 с. – 5 прим.

                                                                         (відділ соціально-економічної літератури)

11.  Методи визначення фальсифікації товарів : підруч. для студентів ВНЗ / А. А. Дубініна, І. Ф. Овчиннікова, С. О. Дубініна та ін. ; М-во освіти і науки України. - Київ : ВД "Професіонал", 2016. - 272 с. – 5 прим.     

(відділ соціально-економічної літератури)

12.  Мікробіологія та фізіологія харчування : навч. посіб. для студентів ВНЗ освіти I-IV рівнів акредитації / В. Д. Малигіна, О. А. Ракша-Слюсарева, В. П. Ракова та ін. ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., стер. - Київ : Кондор, 2016. - 242 с. – 5 прим.

                                                                                                    (відділ абонементів навчальної літератури)

13.  Ларіна Я. С. Поведінка споживача : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Я. С. Ларіна, А. В. Рябчик. - Київ : ВЦ "Академія", 2014. - 222, [2] с.    -5 прим.

                                                                        (відділ соціально-економічної літератури)

14.  Проектування підприємств готельно-ресторанного господарства : навч. пос. для студ. ВНЗ. - ; за заг. ред. Н. О. П'ятницької, Н. М. Зубар ; Київ. ун-т туризму, економіки і права. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ : КУТЕП, 2016. - 407 с. - 5 прим.

                                                                        (відділ соціально-економічної літератури)

15.  Кудла Н. Є. Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності: навч. посіб. [для студентів та викл. навч. закл.] / Н. Є. Кудла ; М-во освіти і науки України, Львів. ін-т економіки і туризму. - Київ : Центр учб. літ., 2017. – 5 прим.

                                                                         (відділ соціально-економічної літератури)

16.  Лужанська Т. Ю. Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. Ю. Лужанська, С. С. Махлинець, Л. І. Тебляшкіна ; за ред. І. М. Волошина ; М-во освіти і науки України, Мукачів. технол. ін-т. - Київ : Кондор, 2008. - 385 с.- 5 прим.                                                                                   

(відділ соціально-економічної літератури)

17.  Машир Н. П. Сучасний етикет та секрети гостинності : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н. П. Машир ; М-во освіти і науки України. - Київ : Кондор, 2010. - 216 с. – 5 прим.

                                                                                                                   (відділ соціально-економічної літератури)

18.  Техноекологія : підручник / М. С. Мальований, В. М. Боголюбов, Т. П. Шаніна та ін. ; МОН України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Одес. держ. еколог. ун-т; за ред. М. С. Мальованого. - Херсон : Олді- плюс, 2014.- 5 прим.

                                                                                                      (відділ абонементів навчальної літератури)

19.  Технохімічний контроль сировини та хлібобулочних і макаронних виробів : навч. посіб. для студентів ВНЗ, що навчаються за спец. "Технології хліба, кондитер., макарон. виробів та харчоконцентратів" / В. І. Дробот, В. Г. Юрчак, О. А. Білик та ін. ; за ред. В. І. Дробот ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. - Київ : Кондор, 2015. - 972 с.    – 2 прим.

                                                                                                      (відділ абонементів навчальної літератури)

20.  Сирохман І. В. .Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: підруч. для студентів та викл. ВНЗ / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня, В. Т. Лебединець ; М-во освіти і науки України. - Київ : Знання, 2014. - 544 с. -2 прим.

                                                                        (відділ соціально-економічної літератури)

21.  Сирохман І. В. Товарознавство продовольчих товарів : підручник / І. В. Сирохман ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Харків : Світ Книг, 2016. - 712 с. -2 прим.

                                                                            (відділ соціально-економічної літератури)

22.  Сирохман, І. В. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня ; М-во освіти і науки України, Львів. комерц. акад. - Київ : Центр учб. літ., 2016. - 544 с. – 2 прим.

                                                                        (відділ соціально-економічної літератури)

23.  Товарознавство. Продовольчі товари : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. Г. Бровко, О. В. Булгакова, Г. С. Гордієнко та ін. ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Київ : Кондор, 2016. - 730 с. – 2 прим.

                                                                         (відділ соціально-економічної літератури)

24.  Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Г. Б. Мунін, Ю. О. Карягін, А. С. Артеменко, Ю. В. Кошиль ; за заг. ред. Л. С. Трофіменко і О. О. Гаца ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Кондор, 2016. - 352 с. -  5 прим.

                                                                        (відділ соціальної та економічної літератури)

25.  Дуленко Л. В. Харчова хімія : навч. посіб. [для студентів напряму підгот. "Готел.-ресторан. справа"Київ : Кондор, 2015. - 246 с. – 5 прим.

                                                                                                 (відділ абонементів навчальної літератури)

 

Інститут хімії та хімічних технологій

1.  Харчова біотехнологія: підруч. для студентів ВНЗ : присвяч. 50-річчю започаткування інж. біотехнол. освіти в Україні / Т. П. Пирог, М. М. Антонюк, О. І. Скроцька, Н. Ф. Кігель ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. - Київ : Вид-во Ліра-К, 2016. - 408 с.-5 прим.

                                                                                                    (відділ абонементів навчальної літератури)

2. Назаренко Л. О. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: слайд-курс : навч. посіб. [для студентів товарознав. спец. ВНЗ III-IV рівня акредитації] / Л. О. Назаренко ; М-во освіти і науки України, ВНЗ УКООПСПІЛКИ "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Київ : Центр учб. літ., 2016. - 240 с.    – 2 прим.   

                                                                       (відділ соціально-економічної літератури)

 

                                                      Науково-технічна бібліотека

1.  Дениско Л. М. Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : каталог / Л. М. Дениско, Ю. К. Рудакова ; [наук. ред. Г. І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2017. - 350 с. – 1 прим.                                                                 

(відділ книгозберігання)

2. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Алфавітно-предметний покажчик [Текст] / Держ. наук. установа "Кн. Палата України ім. І. Федорова". - 4-те вид., допов. - Київ : Кн. Палата України, 2016. - 689 с.  – 1 прим.                                    

(відділ книгозберігання)

3. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2007-2011) [Текст] : таблиці / Держ. наук. установа "Кн. Палата України ім. І. Федорова". - 4-те вид., допов. - Київ : Кн. Палата України, 2016. - 528 с.                                              

(відділ книгозберігання)