Нові надходження на замовлення інститутів за 2018 рік

Інститут архітектури

1. Плоский В. О.Архітектура будівель і споруд: підруч. для студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації. Кн. 3: Історія архітектури і будівництва / В. О. Плоский, Г. В. Гетун, В. Д. Віроцький; під заг. ред. Г. В. Гетун; М-во освіти і науки України. - Кам'янець-Подільський: ТОВ Друкарня "Рута", 2016. – 816 c.– 2 прим. (абонемент навчальної літератури, відділ книгозберігання)

 2. Кучерявий В. П. Ландшафтна архітектура: підручник / В. П. Кучерявий.   - 2-ге вид., перероб. і допов. - Львів: Новий Світ -2000, 2018. - 520 с.(абонемент навчальної літератури)

Інститут гуманітарних та соціальних наук

1. Петрушенко В. Л. Гносеологія та епістемологія: навч. посіб. для студентів гуманітар. напрямів ВНЗ / В. Л. Петрушенко. - Львів: Новий світ-2000, 2018. - 209 с.- 20 прим. (відділ соціальної та економічної літератури, відділ книгозберігання)

Інститут інженерної механіки та транспорту

1. Дудюк Д. Л. Гнучке автоматизоване виробництво і роботизовані    комплекси: навч. посіб. для студентів ВНЗ / Д. Л. Дудюк, С. С. Мазепа, М. М. Мисик ; М-во освіти і науки України. - Львів: Магнолія 2006, 2018. - 278 с. – 10 прим. (абонемент навчальної літератури, відділ книгозберігання)

2. Онофрейчук Н. В. Основи обробки та програмування на верстатах з числовим програмним   керуванням: підруч. для проф.-техн. навч. закл. / Н. В. Онофрейчук. - Львів: Світ, 2017. - 368 с. – 10 прим. (абонемент навчальної літератури, відділ книгозберігання)

Інститут права та психології

1. Міхеєнко О. І. Валеологія: основи індивідуального здоров'я людини: навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. І. Міхеєнко ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Суми: Унів. книга, 2018. - 448 с. -20 прим. (абонемент навчальної літератури, відділ книгозберігання)

2. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т.4 : Екологічне право / Нац. акад. правових наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; [редкол. вид.: В. Я. Тацій (голова) та ін.; - Харків : Право, 2018. - 776 с. – 1 прим. (відділ соціальної та економічної літератури)

3. Поліщук В. М. Вікова і педагогічна психологія: навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. М. Поліщук ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. - [4-те вид., стер.]. - Суми: Унів. книга, 2017. – 352 с. (відділ соціальної та економічної літератури, відділ книгозберігання)

4. Павелків Р. В.  Дитяча психологія: підруч. для студентів ВНЗ / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. - 2-ге вид., випр. - Київ: Академвидав, 2015. - 400 с. – 25 прим. (відділ соціальної та економічної літератури)

5. Палій, А. А. Диференціальна психологія: навч. посіб. / А. А. Палій. - Київ: Академвидав, 2010. - 431 с. – 20 прим. (відділ соціальної та економічної літератури)

6. Галян О. І. Експериментальна психологія: навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. І. Галян, І. М. Галян. - Київ: Академвидав, 2012. - 399 с. – 25 прим.  (відділ соціальної та економічної літератури)

7. Кузікова С. Б. Основи психокорекції: навч. посіб. / С. Б. Кузікова. - Київ: Академвидав, 2012. - 320 с. – 20 прим. (відділ соціальної та економічної літератури)

8. Основи психотерапії: навч. посіб. для студентів ВНЗ / К. В. Сєдих, О. О. Фільц, В. І. Банцер та ін. ; за ред. К. В. Сєдих, О. О. Фільц ; М-во освіти і науки України. - Київ: ВЦ "Академія", 2017. - 192 с. -30 прим. (відділ соціальної та економічної літератури)

9. Галян І. М. Психодіагностика: навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. М. Галян. - 2-е вид., стер. - Київ: Академвидав, 2011. - 464 с. - 5 прим. (відділ соціальної та економічної літератури)

Науково-технічна бібліотека

1. Таблиця зіставлення індексів ББК і УДК. ББК станом на 1997 рік, УДК - на 2011 рік: [зі змін. та допов.] / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. І. Федорова; - Київ: Кн. палата України, 2017. - 84 с. – 1 прим. (відділ книгозберігання)