Стратегія розвитку 2017-2020

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
Науково-технічної бібліотеки
Національного університету
«Львівська політехніка»
2017-2020 рр.

Вступ

Зі зміною зовнішнього середовища відбувається і зміна традиційних функцій бібліотеки, змінюється її роль та місце у суспільстві. Ефективність роботи бібліотеки університету безпосередньо залежить від своєчасної та адекватної реакції на зовнішні та внутрішні фактори, наявності у неї механізмів адаптації до цих факторів.
Досягнення поставлених цілей, що описуються у цьому документі, дозволить трансформувати бібліотеку із елемента інформаційної інфраструктури у суб'єкт інформаційної підтримки усіх напрямів діяльності Університету, співпрацюючи із основними структурними підрозділами та користувачами бібліотеки на принципах партнерства. Бібліотека зможе позиціонувати себе як сучасний інформаційно-навчальний, культурно-просвітницький центр, що надає своїм користувачам вільний та комфортний, локальний та віддалений доступ до інформаційних ресурсів.
Впровадження змін у роботу бібліотеки вимагає створення ефективної системи управління змінами, частиною якої буде нова організаційна структура, система оцінювання якості. Проте ключовим елементом повинна бути робота із персоналом, оскільки саме від нього залежатиме швидкість впровадження нововведень та загальний успіх бібліотеки.
Для забезпечення релевантності послуг бібліотеки необхідно зосередити увагу на динаміку зміни інформаційної поведінки користувачів, проаналізувати ступінь відповідності наявних інформаційних ресурсів, послуг та можливостей до реальних потреб. Саме це і повинно стати основою для прийняття управлінських рішень.

 

 Ціль:
інтеграція у навчальну та дослідницьку діяльність Університету.
 
Задачі:
 • інтеграція інформаційної системи бібліотеки із інформаційними системами Університету;
 • вивчення та впровадження кращих практик європейських бібліотек;
 • створення нових сервісів та послуг скерованих на розвиток наукових досліджень та освітніх послуг.
 
Постійні зміни середовища вимагають пошуку нових форм взаємодії інституційних підрозділів із бібліотекою. Аналіз використання традиційних форм комунікації через веб сайт та соціальні мережі не приносять очікуваного результату. Тому виникає необхідність побудови сучасної системи взаємодії бібліотеки із підрозділами університету. Окрім цього, враховуючи активну інформатизацію, важливим є фактор зосередження послуг та сервісів університету в єдиному віртуальному середовищі, частиною яких повинні бути і бібліотечні сервіси.
Міжнародна співпраця бібліотек є життєво важливим елементом їх діяльності та запорукою успішного розвитку. Вона реалізовується у напрямках: участь у великих проектах, що створені провідними міжнародними організаціями; створенні власних проектів із залученням закордонних партнерів; проведення спільних семінарів, конференцій зустрічей. Результатом співпраці є впровадження у роботу бібліотеки кращих світових практик.   
Однією із ключових частин проведення ефективного наукового дослідження є оперативний досвід до релевантної інформації. Саме тому, актуальними є послуги, що пропонує бібліотека, а саме: тематичний підбір інформаційних джерел, надання послуг з опрацювання бібліографічних списків, перевірка текстів на плагіат та ін.. Окрім цього, доцільно впровадити такі послуги як навчання з: інформаційної грамотності, академічної доброчесності, онлайн енциклопедією WikiPedia та ін..
 
 
 Ціль:
розвиток фізичного простору бібліотеки
 
Задачі:
 • створити та представити проект «Реновація простору бібліотеки – назустріч користувачеві»;
 • виконати редизайн приміщень бібліотеки;
 • створити нове культурно-просвітницьке середовище.
 
Сьогодні бібліотека це не тільки сховище книг та постачальник інформації, а й місце відпочинку, спілкування, підготовки наукової публікації, обговорення проектів і т.д. Бібліотека має чималий потенціал для створення інноваційного простору для навчальної та дослідницької діяльності. За умов планового та поступового переходу на електронні джерела інформації - буде вивільнятись площа, яка може бути використана для створення загальнодоступних спеціалізованих лабораторій, місць для розроблення та втілення нових проектів. Це сучасний тренд, який вимагають сучасні користувачі. Ці нові можливості дозволять представити соціокультурне та наукове життя університету громадськості і тим самим залучити талановитих абітурієнтів. Новий простір бібліотеки стане місцем формування сучасного образу університету, місцем кооперації різних наукових підрозділів, візитною карткою університету.
 
 
Ціль:
розвиток бібліотечних інформаційних технологій
 
Задачі:
 • збільшення кількості та якості надаваних послуг через веб;
 • створення інформаційної технології для формування зведеного електронного бібліотечного каталогу.
 
Інформатизація бібліотеки, що тривала протягом останніх років, дала змогу створити потужне підґрунтя для впровадження якісно нового інформаційного простору. Ключовим інструментом проведення змін є впровадження нової автоматизованої бібліотечної інформаційної системи. Нова система дозволить інтегрувати інформаційні ресурси у інформаційні системи ВНЗ, суттєво скоротити час на проведення типових бібліотечних процесів (наприклад інвентаризація, класифікація і т.д.).
Важливим елементом інформатизації є якісне представлення функціоналу, що надає бібліотека своїм користувачам. Це передбачає створення принципово нової концепції функціонування веб сайту, а також створення віртуального читального залу. У ньому користувач отримає віддалений доступ до фонду електронних документів, передплачених інформаційних ресурсів.
 
Ціль:
розвиток науково-дослідницької та інноваційної діяльністі
 
Задачі:
 •  дослідження та розкриття фонду бібліотеки;
 • формування позитивного іміджу вченого (робота із наукометричними показниками;
 • представлення та просування наукових збірників Університету у наукометричних системах.
 
Інтерес до минулого, що відчувається протягом останніх десятиліть, проявляється у всіх сферах суспільства. У книгозбірнях України зберігаються бібліотечні історико-культурні фонди, що віддзеркалюють як національний історичний розвиток України, так і розвиток світової культури в цілому. Зокрема і в бібліотеці Львівської політехніки зберігаються документи за якими можна прослідкувати еволюцію розвитку Університету. Тому актуальною залишається задача дослідження фонду через реконструкцію (за тематичною або мовною характеристикою; визначення ступеня розпорошеності книжкової колекції та ін.).
Формування та просування іміджу вченого завжди було задачею актуальною, відколи наука стала провідним
чинником сучасної цивілізації. Саме бібліотекар, котрий орієнтується у наукометрії та відповідних показниках сформувати свій профіль науковцю у відповідних наукометричних системах та навчити просувати свої дослідження.